Logga in
Logga in

Stockholm Väg 57, mellan E4 och Gnesta

Vi ska bygga om väg 57 mellan E4 och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi ska höja standarden på väg 57 mellan E4 nära Järna och Gnesta samt förbättra gång- och cykelvägar inne i tätorterna längs sträckan.

Varför?

Vi bygger om väg 57 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vägplanen har fått laga kraft och vi planerar för byggstart våren 2024. Vi håller på att upphandla entreprenör och förbereder för byggstarten.

Om projektet

Vägsträckan som vi ska bygga om används av många arbetspendlare som ska till Södertälje eller vidare till Stockholm. Ombyggnaden av vägen innebär att vi höjer vägens standard, exempelvis genom att bygga bredare körfält och förbättra siktförhållanden. Vi kommer även att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Aktuellt i projektet

Just nu pågår upphandlingen av entreprenör och vi planerar för byggstart våren 2024.

Vi har tagit fram en vägplan för den planerade ombyggnaden av väg 57. Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att avslå överklaganden som har inkommit på vägplanen och det innebär att den har vunnit laga kraft.

Så gör vi vägen säkrare

Mellan körfälten blir det mitträffling, syftet med mitträfflingen är att varna trafikanter som av någon anledning är på väg att lämna sitt körfält. På så vis kan olyckor undvikas.

Vi ser även över sidoområdena så att de blir fria från hinder och på så viss även förbättrar sikten. Vi gör ett så kallat stigningsfält på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Med stigningsfälten skapas möjligheter att passera långsamtgående fordon på ett säkert sätt.

Ny cirkulationsplats

Strax innan Gnesta, vid korsningen mellan väg 57/väg 506 och Harry Martinssons väg, kommer vi bygga en ny cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer att fungera som en entré till Gnesta då utformningen förtydligar närheten till Gnesta tätort och närvaron av övrig tätortsbebyggelse. Cirkulationsplatsen bidrar även till att öka skillnaden mellan tätort och omgivande landskap vilket ökar förståelsen för att hastighetsbegränsningen sänks vilket är positivt för trafikanterna.

Korsningsåtgärder

Korsningen med Fristavägen får en ny utformning med ett körfält för vänstersväng, vilket förbättrar säkerheten. Inne i Mölnbo behåller vi vägens bredd.

Andra planerade åtgärder på sträckan Mölnbo och Gnesta är att bygga om korsningarna med väg 500 och väg 501. Korsningarna ska dessutom bli belysta.

Anslutningen till väg 505 Hölövägen byggs om, korsningen får en refug och belysning. Den nya utformningen ökar trafiksäkerheten genom att risk för upphinnandeolyckor minskar, även framkomligheten ökar.

Ny gång- och cykelväg

Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Tavestavägen och Storgatan. Korsningen mellan väg 57 och Storgatan byggs om. Detta bidrar till god trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Bättre busshållsplatser

Vi ska även förbättra busshållplatser längs hela sträckan mellan Gnesta och E4:an. Det innebär att det blir säkrare och trevligare för dig som åker buss.

Väg 57 i Ostlänken

Den del av väg 57, som är i nära anslutning till trafikplats Järna, byggs inte om i detta projekt utan i projektet Ostlänken – en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Ombyggnaden av väg 57 vid trafikplats Järna ingår i järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg–Långsjön och är planerad att byggas om tidigast 2024. 

Nyheter

Tidsplan

Vi har tagit fram en vägplan som fick laga kraft den 5 mars 2020. Nu planerar vi för byggstarten.

Vi planerar att börja bygga våren 2024 och att bli klara senhösten 2026.

Projekt i närheten

Kontakt

Mats Berg

Telefon: +46 10-123 66 71