Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Uppsala länsgräns–Eknäs

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs.

Vad?

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs. Det ingår förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och har tagit fram en vägplan, som vunnit laga kraft i slutet av september 2022.

Om projektet

För sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs har vi en färdig vägplan som ligger till grund för ombyggnaden. Vi planerar att bygga om vägen i befintlig sträckning och att börja bygga tidigast hösten 2024. Ta gärna del av våra planer och handlingar.

Vad händer nu?

Vi har börjat ta fram bygghandlingar tillsammans med konsulten AFRY. Preliminär byggstart är planerad tidigast 2024. Under byggtiden kommer trafiken att  påverkas då den befintliga vägen ska byggas om i trångt utrymme.

Under byggtiden planerar vi för säkra tillfälliga trafiklösningar för trafikanter, med bra arbetsmiljö för vägarbetare och acceptabel framkomlighet. Till exempel kommer hastigheten tillfälligt sänkas och periodvis behövs trafiksignaler eller vakter. Sprängningar och förstärkningsarbeten kommer att ske i etapper.

Fältarbeten och bulleråtgärder

Under hela 2023 gör vi kompletterande markundersökningar och inventeringar. AFRY kommer att utföra arbetet. Vid undersökningar utanför nuvarande vägområde kontaktas berörda fastighetsägare. I vägplanen beskrivs planerade bulleråtgärder längs med sträckan. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare om detta under 2023.

Tidsplan

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. En tillkommande granskning gjordes under perioden 18 februari–21 mars 2021.

Den 22 februari 2020 blev vägplanen fastställd av Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelse. Det är planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

I mars blev vägplanen överklagad.

Vägplanen har fått laga kraft i slutet av september 2022. Regeringen avslår överklagandet i övrigt.

Vi planerar att ta fram bygghandlingar under 2023.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024.

Karta över sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Karta som visar sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs med en röd linje.

Hela vägsträckan: Väg 77, Länsgränsen-Rösa

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare för sträckan Uppsala länsgräns-Eknäs

Telefon: +46 10-123 67 08

Marit Lindbom

Projektledare för sträckan Eknäs-trafikplats Ledinge

Telefon: +46 10-123 23 99

Alexander Dufva

Delprojektledare för sträckan Eknäs-trafikplats Ledinge

Telefon: +46 10-123 02 46


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Mattias Broberg
Kommunikatör
Johan Källs