Logga in
Logga in

Uppsala Planskild korsning Börjegatan

Uppsala stad utvecklar norra Uppsala och det kan bidra till ökad trafik i området. Trafikverket planerar därför att bygga om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan.

Vad?

Planskild korsning mellan Börjegatan och järnvägen.

Varför?

Bättre säkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Planering, planerad byggstart: 2023.

Om projektet

Järnvägsövergången med bomar.

Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik.

Korsningen har idag bommar och ljud- och ljussignaler. När bommarna är nere så uppstår störningar för biltrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Det finns dokumenterade händelser med spårspring, med påkörda bommar och med fordon som fastnat mellan bommarna. Det skapar en risk för allvarliga olyckor. Dessutom försenas tågen eftersom vi stoppar tågtrafiken när det finns obehöriga personer i spårområdet.

Vi planerar att bygga en bro för järnvägen i samma nivå som idag. Börjegatan sänks för att skapa en fri höjd på 4,7 meter för vägtrafiken.

Tidsplan

Samråd i cirka tre veckor, den 4-21 september 2020. Under denna period ges möjlighet för enskilda att yttra sig över samrådsunderlaget.

Samrådsunderlaget skickades till Länsstyrelsen i Uppsala län under hösten 2020, som den 4 december 2020 beslutade att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därav krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning

Samråd på orten genomfördes vid två tillfällen under juni 2021. På mötet presenterade Trafikverket gestaltningsförslaget och fanns tillgänglig för frågor och synpunkter. Samrådet följdes sedan av en samrådsperiod mellan den 18 juni och 8 augusti 2021.

3 Granskning av järnvägsplan våren 2022

4 Planerad byggstart 2023

Projekt i närheten

Kontakt

Charlii Enström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 10