Logga in
Logga in

Uppsala Planskild korsning Börjegatan

Den planskilda korsningen mellan järnvägen och Börjegatan kommer inte att byggas. I nuläget saknas pengar till projektet.

Vad?

Planskild korsning mellan Börjegatan och järnvägen.

Varför?

Bättre säkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Projektet avslutas.

Om projektet

Järnvägsövergången med bomar.

Trafikverket har tidigare planerat en planskild korsning för att öka säkerheten och ge bättre framkomlighet. Men arbetet avbryts då andra åtgärder på Dalabanan mellan Uppsala och Borlänge prioriteras i stället.

Målet är fortfarande att minska antalet plankorsningar mellan väg och järnväg. Därför undersöks hur korsningen ska kunna byggas om längre fram. Vi för en dialog med Uppsala kommun för att kunna samordna planeringen med övriga projekt i området.

Det underlag som hittills har tagits fram, sparas för att kunna användas om planeringen skulle starta igen.

Tidsplan

Samråd i cirka tre veckor, den 4-21 september 2020. Under denna period ges möjlighet för enskilda att yttra sig över samrådsunderlaget.

Samrådsunderlaget skickades till Länsstyrelsen i Uppsala län under hösten 2020, som den 4 december 2020 beslutade att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därav krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning

Samråd på orten genomfördes vid två tillfällen under juni 2021. På mötet presenterade Trafikverket gestaltningsförslaget och fanns tillgänglig för frågor och synpunkter. Samrådet följdes sedan av en samrådsperiod mellan den 18 juni och 8 augusti 2021.

3 Granskning av järnvägsplan våren 2022

Projekt i närheten

Kontakt

Charlii Enström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 10