Logga in
Logga in

Uppsala Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Vi bygger en ny cirkulationsplats vid väg 282, intill det nya bostadsområdet Södra Gunsta. Här planerar Uppsala kommun för cirka 1 500 nya bostäder.

Vad?

Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i samband med kommande bebyggelse.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Aktuellt

Trafiken leds förbi arbetsplatsen, i en hastigheten av 30 km/h. Cirkulationsplatsen och den nya anslutningsvägen till Broby hage är  nu öppnad.

Den nya tunneln öppnar för passage i slutet av november 2023.

Bakgrund

Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är ett viktigt stråk för pendlingstrafik och under sommarhalvåret för semestertrafik till Roslagen.

Uppsala kommun planerar för omkring 1 500 nya bostäder i Södra Gunsta, vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. För att trafiken till och från det nya bostadsområdet ska kunna ansluta till väg 282 på ett bra sätt bygger vi en cirkulationsplats. I projektet ingår också att ersätta den befintliga gång- och cykeltunneln med en ny, samt att bygga nya busshållplatser.

Projektet är prioriterat av Uppsala kommun, som betalar hela kostnaden för att ta fram vägplanen samt en stor del av byggnationen.

Ny väg till Broby hage och Bärby äng

När projektet är slutfört kommer även boende i Broby hage kunna ansluta till väg 282 via den nya cirkulationsplatsen. Boende i Bärby äng kommer på sikt också att kunna köra via cirkulationsplatsen, men det blir först när gatorna i Södra Gunsta är färdiga. Dessa byggs av Uppsala kommun.

Så påverkas du av bygget

Buller kan störa dig som bor i närheten

Du som bor nära arbetsplatsen kan komma att märka av buller från våra arbetsmaskiner. Du kan också märka av vibrationer när vi packar för grundläggning av vägen.

Begränsad framkomlighet för trafikanter

Arbetet påverkar framkomligheten för alla trafikanter. Väg 282 är öppen för trafik under hela byggtiden, men framkomligheten kommer att vara begränsad förbi arbetsplatsen. Under byggnationen behöver fotgängare och cyklister också korsa vägen, eftersom den nuvarande gång- och cykeltunneln rivs för att ersättas med en ny.

Tidsplan

Arbetet med vägplanen startade under våren 2017. I ett första skede gjorde vi en trafikanalys som visade att en cirkulationsplats är den bästa lösningen när det nya bostadsområdet är Södra Gunsta är utbyggt.

Under våren 2017 tog vi fram ett underlag inför länsstyrelsens beslut om projektet kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Detta samrådsunderlag samråddes med myndigheter, organisationer och allmänheten under juni.  Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi har haft samråd om utformning och miljö under hösten 2017 och samrådsredogörelsen har uppdaterats efter dessa tillfällen.

Under hösten 2017 studerade vi cirkulationsplatsens utformning och placering mer i detalj. För att kunna detaljprojektera har vi gjort en del fältundersökningar. Vi har bland annat genomfört en arkeologisk utredning, en naturvärdesinventering och en bullerinventering.

Under våren 2019 var vägplanen ute på granskning. Vi har därefter besvarat alla synpunkter som kom in under granskningen. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att tillstyrka planen i början av mars 2020. Vägplanen skickades till Trafikverket Planprövning den 23 mars för fastställelseprövning.

Vägplanen blev fastställd den 9 september 2020 och vann laga kraft i slutet av oktober 2020.

6 Byggstart månadsskiftet maj–juni 2022

7 Klart Slutet av november 2023

Relaterade länkar

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 61

Martin Eklind

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 41 01


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jan Nyman
Kommunikatör
Webb- och projektstöd