Logga in
Logga in

Uppsala Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Uppsala kommun planerar för cirka 1 500 bostäder i Södra Gunsta vid väg 282 öster om centrala Uppsala. Därför ska vi bygga en ny cirkulationsplats intill det nya bostadsområdet. Vi räknar med att börja våren 2022.

Vad?

Ny anslutning till väg 282 från södra Gunsta.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i samband med kommande bebyggelse.

Nuläge

Vi har upphandlat Veidekke som entreprenör för bygget.

Om projektet

Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är ett viktigt stråk för pendlingstrafik och även semestertrafik till Roslagen under sommarhalvåret.

Uppsala kommun planerar för omkring 1 500 nya bostäder i Södra Gunsta vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. Därför ska vi bygga en ny cirkulationsplats så att trafiken till och från det nya bostadsområdet kan komma på och av väg 282. I projektet ingår också att ersätta den befintliga gång- och cykeltunneln med en ny samt att bygga nya busshållplatser.

Projektet är prioriterat av Uppsala kommun, som betalar hela kostnaden för att ta fram vägplanen samt en stor del av byggnationen.

Byggstart närmar sig

Vi har upphandlat Veidekke som entreprenör och planerar för byggstart våren 2022. Vi siktar på att vara klara till vintern 2022. Avslutande arbeten, som att plantera växter, kan komma att utföras våren 2023.

Hur påverkas jag som närboende?

Det första som händer är att vi sätter ut markeringar för det nya vägområdet. Det gör vi under vecka 13 (28 mars–1 april) eller vecka 14 (4–8 april). Du som bor nära arbetsplatsen kommer att märka av vårt arbete då det låter från maskiner, och kanske märker du av vibrationer när vi packar för grundläggningen av vägen.

Hur påverkas trafiken?

Arbetet påverkar framkomligheten för alla trafikanter. Vägen är öppen för trafik under hela byggtiden, men framkomligheten är begränsad förbi arbetsplatsen.

När vi bygger cirkulationsplatsen och den nya gång- och cykeltunneln gör vi en omledningsväg för biltrafiken förbi arbetsplatsen. Omledningen innebär också sänkt hastighet för dem som åker på väg 282. Det blir också mer omständligt för de som till fots eller på cykel ska ta sig över till andra sidan av vägen. Cyklister och gående behöver under byggtiden korsa vägen, eftersom den nuvarande tunneln rivs för att vi ska kunna bygga den nya.

Vägar till Broby hage och Bärby äng

När allt är färdigt kommer alla som bor i Broby hage att få åka in i sitt område på en ny väg via den nya cirkulationsplatsen. Boende i Bärby äng kommer på sikt också att få åka via cirkulationsplatsen, men det blir inte förrän gatorna i Södra Gunsta är färdiga. Dessa byggs av Uppsala kommun.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Arbetet med vägplanen startade under våren 2017. I ett första skede gjorde vi en trafikanalys som visade att en cirkulationsplats är den bästa lösningen när det nya bostadsområdet är Södra Gunsta är utbyggt.

Under våren 2017 tog vi fram ett underlag inför länsstyrelsens beslut om projektet kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Detta samrådsunderlag samråddes med myndigheter, organisationer och allmänheten under juni.  Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi har haft samråd om utformning och miljö under hösten 2017 och samrådsredogörelsen har uppdaterats efter dessa tillfällen.

Under hösten 2017 studerade vi cirkulationsplatsens utformning och placering mer i detalj. För att kunna detaljprojektera har vi gjort en del fältundersökningar. Vi har bland annat genomfört en arkeologisk utredning, en naturvärdesinventering och en bullerinventering.

Under våren 2019 var vägplanen ute på granskning. Vi har därefter besvarat alla synpunkter som kom in under granskningen. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att tillstyrka planen i början av mars 2020. Vägplanen skickades till Trafikverket Planprövning den 23 mars för fastställelseprövning.

Vägplanen blev fastställd den 9 september 2020 och vann laga kraft i slutet av oktober 2020.

Planerad byggstart för projektet är under våren 2022. 

Relaterade länkar till Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Kontakt

Nicklas Fowler

Projektledare

Telefon: +46 10-123 09 18

Andreas Tjerngren

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 31 73