Logga in
Logga in

Uppsala Väg 292 Tierp–Östhammar, korsningsåtgärder

Vi förbättrar säkerheten i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus och väg 292/290 i Österbybruk.

Vad?

Bygga om vägkorsningarna 292/709/716 och 292/709/716.

Varför?

Höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor.

Nuläge

NCC är upphandlad entreprenör för bygget.

Om projektet

Under åren har det inträffat olyckor i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus, Tierps kommun och väg 292/290 i Österbybruk, Östhammars kommun. Olyckorna har främst berott på att trafikanter på de anslutande vägarna till väg 292 inte har lämnat företräde för korsande trafik. Vi bygger därför om korsningarna till cirkulationsplatser för att öka trafiksäkerheten. I samband med arbetet kommer vi även bygga delar av kommunens planerade gång- och cykelväg längs med cirkulationsplatsen till Örbyhusslott.

Örbyhus

Örbyhus är en gammal bruksort. För att knyta an till ortens historia har vi därför valt att utforma cirkulationsplatsen som ett tåghjul. För mer information om hur vi planerar att utforma cirkulationsplatserna och på vilket sätt de kommer att påverka omgivande miljö, se under Dokument.

Cirkulationsplatsen är nu färdigställd. I och med problem med kommunens elnät så saknas fortsatt belysning på anslutande gång- och cykelväg.

Österbybruk

Vi bygger om korsningen i Österbybruk till en cirkulation under perioden april–oktober 2022.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Cirkulationsplatsen färdigställdes november 2021.

Arbetet i korsningen i Österbybruk planeras äga rum under våren 2022.

De båda byggarbetena i Örbyhus och Östebybruk beräknas färdiga i december 2022. 

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Stefan Yrjas

Markförhandlare