Logga in
Logga in

Uppsala Väg 631, Ulva kvarn

Vi planerar att bygga om vägen genom Ulva kvarn för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det gör vi genom att göra om vägen till en bygdeväg.

Vad?

Bredda vägrenarna och skapa separat yta för gång- och cykeltrafik.

Varför?

Öka trafiksäkerheten genom att ge mer plats för gående och cyklister.

Nuläge

Arbete pågår för del 2. Klart innan årsskiftet.

Om projektet

Under några år har vi planerat att förbättra trafiksäker­heten och framkomligheten för gående och cyklister på väg 631 genom Ulva kvarn. Vi planerade att genomföra projektet utan att ta fram en vägplan eftersom det bedömdes vara ett litet och okomplicerat projekt. Men ett av kraven för projekt utan vägplan har inte uppfyllts i del 1 av projektet (se nedan). Vi kan därför inte bredda vägen utan vägplan, och det finns i nuläget inte tillräcklig finansiering för att ta fram en sådan.

Planerna på bygdeväg kvarstår

Projektet bestod ursprungligen av två delar där vi planerade att:

  1. bredda vägen och bygga en separat gång- och cykelyta utmed den västra sidan av väg 631 (mellan T-korsningen vid Ulva kvarn och gång- och cykelvägens slut, cirka 400 meter norrut)
  2. måla om vägen till en bygdeväg från T-korsningen i Ulva kvarn och cirka 200 meter österut.

I del 2 har alla kraven uppfyllts, vilket innebär att vi fortfarande planerar att göra om den östra delen av vägen till bygdeväg under 2022.

Så kör du på en bygdeväg

En bygdeväg har extra breda vägrenar, och på den ytan av vägen har gående och cyklister företräde. När två bilar möts på vägen kan de använda vägrenen, men ska sedan köra tillbaka in till mitten av vägen. Se bild nedan, men också filmen nedan som illustrerar hur det fungerar.

Illustration som visar hur man kör på en bygdeväg

Hur olika trafikanter möts på en bygdeväg.

Bygdeväg - film

Tidsplan

1 Utredning maj-juni 2022

2 Planering inför bygg-/produktionsstart sommaren 2022

3 Planerad byggstart hösten 2022

4 Klart Före årsskifet 2022

Översiktkarta

Karta över området.

Röd markering visar sträckan etapp 2. det vill säga östra delen av väg 630,  vi planerar att göra till bygdeväg.

Fördjupning om projekt utan vägplan

När vi planerar ett projekt utan vägplan finns det ingen möjlighet till utställning och överklagande. I stället utfärdar vi ett ställningstagande som motiverar varför en åtgärd bedöms uppfylla kraven för små och okomplicerade projekt.

Kraven på denna typ av projekt är att åtgärderna ska

  • utföras på befintlig väg
  • vara små och okomplicerade
  • ha mindre påverkan på omgivningen
  • kunna genomföras med frivillig markåtkomst.

Alla krav måste vara uppfyllda för att bygget ska kunna genomföras.

Kontakt

Maria Dryselius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 72