Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Sävar Nord, ny kontrollplats

Polisen måste, för att klara av EU-direktiv och Transportstyrelsens föreskrifter, uppgradera den tekniska utrustningen på ett antal kontrollplatser runt om i Sverige. Kontrollplatsen Sävar nord utanför Umeå är en av dem.

Vad?

Bygga en kontrollplats, med ytor på vardera sida om E4.

Varför?

Öka trafiksäkerheten, minska miljöbelastning samt vidmakthålla det statliga vägkapitalet.

Nuläge

Arbetet är färdigt, nu återstår bara vissa färdigställandearbeten. Alla trafikstörande arbeten på E4 är färdiga.

Om projektet

Trafikverket ska genomföra standardhöjning av ett antal kontrollplatser i Sverige. Det övergripande syftet är att kontrollera regelefterlevnad av gällande lagar och regler bland den tunga trafiken på det statliga vägnätet. Detta bidrar till att öka trafiksäkerheten, minska miljöbelastning samt vidmakthålla det statliga vägkapitalet.

En av de kontrollplatser som ingår i detta arbete är längs väg E4 utanför Sävar i Umeå kommun, Västerbottens län. Det kommer nyanläggas två kontrollplatser på vardera sida om vägen. Kontrollplatsen i norrgående riktning kommer vara den primära kontrollytan innehållande utrustning som bromsprovare, våg och inspektionsgrop.

Aktuellt

Projektet är avslutat och den 5 juni 2023 kommer denna webbplats att tas bort.

Tidsplan

Byggarbetet har nu börjat.

Just nu pågår byggandet av kontrollplatserna. Som trafikant är det extra viktigt att du är uppmärksam och följer skyltningen.

Projektet är färdigt. De sista färdigställandearbetena beräknas bli färdiga försommaren 2023.

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55