Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Djäkneboda-Bygdeå, mötesfri väg

Vi bygger om E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri väg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 km.

Vad?

Bygger 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbetet färdigställs hösten 2022.

Om projektet

Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare. Vägens sträckning förändras inte. Efter ombyggnationen till en trafiksäkrare väg kommer hastigheten på sträckan att höjas till 110 kilometer i timmen.

De flesta direktutfarter till E4 kommer att stängas på grund av säkerhetsskäl. De få anslutningar som blir kvar bygger vi om till mer trafiksäkra korsningar. Där vi stänger anslutningar bygger vi nya enskilda vägar som ska knyta ihop det enskilda vägnätet med den kvarvarande korsningarna. 

Det här gör vi:

 • Bygger mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Bygger färre och mer trafiksäkra korsningar
 • Bygger nya vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Bygger enskilda vägar
 • Säkrar vägens sidoområden
 • Bygger ny port under E4 vid Bobacken
 • Breddning av bron över Dalkarlsån
 • Anlägger viltstängsel
 • Vidtar bullerskyddsåtgärder

Trafikpåverkan

Hastigheten är i dagsläget 80 km/h eftersom räcken och viltstängsel saknas på några platser. Arbetet pågår och kommer att färdigställas hösten 2022. Under arbetet med färdigställandet kan trafikpåverkan öka tillfälligt.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Byggstart September 2020

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument E4, Djäkneboda-Bygdeå, mötesfri väg

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55