Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Västerbotten, faunabroar stora däggdjur

Trafikverket har byggt två planfria passager i form av faunabroar över E4 i Västerbotten, vid Granberget och Gladaberget, där vilt och ren kan passera.

Vad?

Två planfria faunabroar för större däggdjur har byggts, en vid Gladaberget och en vid Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och minska den barriäreffekt som E4 innebär.

Nuläge

Gladaberget blev klar i oktober 2022. Granberget blev klar i oktober 2023.

Om projektet

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för vilt och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten har Trafikverket sett ett behov av åtgärder längs E4 i Norrbotten och Västerbotten.

Vi har därför byggt två planfria passager i form av faunabroar över E4 där vilt och ren kan passera. En bro har byggts i höjd med Gladaberget i närheten av Djäkneboda. En bro har byggts i höjd med Granberget mellan Sikeå och Gumboda.  

På grund av stängsel och höga trafikmängder är E4 idag en stark barriär i landskapet för rennäringen och vilda djur. På flera ställen är idag kustremsan öster om E4 mycket svår att nyttja för rennäringen och vilda djur löper stora risker när de väljer att passera E4 för att nå områden på andra sidan vägen.

Projektet är avslutat

Sidan tas bort den 15 januari 2024.

Tidsplan

1 Byggstart Gladaberget September 2021

2 Gladaberget klart Oktober 2022

3 Byggstart Granberget Maj 2022

4 Granberget klart Oktober 2023

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55