Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Västerbotten, faunabroar stora däggdjur

Trafikverket ska bygga två planfria passager i form av faunabroar över E4 i Västerbotten, där vilt och ren kan passera.

Vad?

Två planfria faunabroar för större däggdjur ska byggas, en i Gladaberget och en i Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och minska barriäreffekten av E4:an.

Nuläge

Gladaberget: byggnation pågår, klart hösten 2022. Granberget: vägplanen vann laga kraft 3 december 2021. Byggstart våren 2022, klart 2023.

Om projektet

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för vilt och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten har Trafikverket sett ett behov av åtgärder längs E4 i Norrbotten och Västerbotten.

Vi planerar därför att bygga två planfria passager i form av faunabroar över E4 där vilt och ren kan passera. En bro byggs i höjd med Gladaberget i närheten av Djäkneboda. En bro planeras att byggas i höjd med Granberget mellan Sikeå och Gumboda.  

På grund av stängsel och höga trafikmängder är E4 idag en stark barriär i landskapet för rennäringen och vilda djur. På flera ställen är idag kustremsan öster om E4 mycket svår att nyttja för rennäringen och vilda djur löper stora risker när de väljer att passera E4 för att nå områden på andra sidan vägen.

Nuläge och trafikpåverkan Gladaberget

I september 2021 påbörjades bygget av faunabron vid Gladaberget, den färdigställs hösten 2022.

Trafiken leds om via en tillfällig förbifart vid sidan om E4. Hastigheten har satts ner. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Nuläge Granberget

Vägplanen vann laga kraft den 3 december 2021. Förberedelse inför byggstart pågår. Bygget av faunabron påbörjas våren 2022, den färdigställs 2023.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär

1 Byggstart Gladaberget September 2021

2 Gladaberget klart Hösten 2022

3 Byggstart Granberget Våren 2022

4 Granberget klart 2023

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55