Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 573, Mo, erosionsskydd

En sträcka av Lögdeälv som går nära väg 573 i Mo, Nordmalings kommun, har pekats ut som ett riskområde på grund av att slänten mot älven eroderar allt närmare vägen.

Vad?

Anlägga erosionsskydd samt genomföra stabilitetshöjande åtgärder.

Varför?

För att säkerställa vägens funktion och stabilitet.

Nuläge

Byggande pågår.

Om projektet

Vi anlägger erosionsskydd och genomför stabilitetshöjande åtgärder i riskområdet för att säkerställa vägens funktion och stabilitet.

Erosionsskyddet blir cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter. 

Byggnationen startade i oktober 2021 och pågår till våren 2022. Under tiden blir framkomligheten något begränsad. Körfältet närmast arbetsområdet blir delvis avstängt och hastigheten nedsatt till 30 km/h fram till dess att nytt vägräcke och ny grusad parkeringsficka är anlagd. 

Tidsplan

1 Byggstart Oktober 2021

2 Klart Våren 2022

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15