Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 685, Täfteå - Täfteböle, bygdevägsmålning

Vi kommer att asfaltera om väg 685 och i samband med detta kommer vägen att målas med breda vägrenar, så kallad bygdevägsmålning. Syftet är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö.

Vad?

Målning avMåla bygdeväg. bygdeväg.

Varför?

Tydligare och bättre trafikmiljö för fotgängare och cyklister.

Nuläge

Planering.

Om projektet

En bygdeväg är en befintlig väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna” är en av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Bygdevägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du som fordonsförare använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare plats. Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.

Bygdevägens utformning


Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande väg, kombinerad med upplysning om körbanans bredd och sträckans längd. Vägrenarna markeras med målade kantlinjer. Den dubbelriktade körbanan får en bredd av 3,0–3,5 meter, och vägrenarnas bredd blir ca 1,5–1,7 meter.

Vilken sträcka blir bygdeväg?


Den aktuella sträckan som planeras att bli bygdeväg är från cirka 100 meter norr om
korsningen med väg 642 i Täfteå fram till bron över Täfteån i Täfteböle 250 meter
söder om väg E4. Den totala sträckan som planeras byta vägmarkering är ca 3,9 km.

Varför bygdeväg just här?


Det finns ett behov för gående och cyklister att färdas längs med vägen men dagens vägrenar är väldigt smala. Vägen uppfyller kriterierna för bygdevägsmålning och förväntas passa väl in i miljön. Genom att omfördela vägbredden skapas utrymme även för gående och cyklister. Beläggningsarbetet ingår i Trafikverkets löpande underhåll och att använda bygdevägsmålning istället för vanlig vägmarkering (smal
vägren, kantlinje och mittlinje) kommer inte innebära någon betydande kostnadsökning. Beläggningsarbetet ger oss en möjlighet att förbättrar trafikmiljön trots att det saknas särskilt utpekade medel för vägen.

Tidsplan

1 Byggstart Sommar 2022

2 Klart Hösten 2022

Att köra på en bygdeväg

Karta

Illustration, möte

Kontakt

Fredrik Utterberg

Åtgärdsplanerare - frågor om bygdevägsmålning

Telefon: +46 10-123 24 95

Niklas Stark

Projektledare beläggning

Telefon: +46 10-123 47 62