Logga in
Logga in

Västernorrland E4 Sundsvall, bullerskyddsåtgärder i Bredsand

Vi ska genomföra bullerskyddsåtgärder för att sänka bullernivån från E4 vid ett antal fastigheter i Bredsand. Åtgärden ska vara genomförd under december 2022.

Vad?

Vi ska genomföra bullerskyddsåtgärder längs E4 för att sänka bullernivån för ett antal bostadshus och skolan i Bredsand, Sundsvalls kommun.

Varför?

Miljönämnden i Sundsvall har ålagt Trafikverket att sänka trafikbullernivån från E4 vid ett antal fastigheter i Bredsand.

Nuläge

Bullerskärmarna är uppförda. Absorbenter på östra sidan monteras april/maj 2023 eftersom det behöver vara plusgrader. Mindre trafikpåverkan vid montage. Höjning av bullervall pågår

Om projektet

Våren 2021 blev vi ålagda av miljönämnden i Sundsvalls kommun att sänka trafikbullernivån från E4 med 3 dBA vid de bostadshus och skolan i nedre Bredsand som beräknas ha ljudnivåer över riktvärden utomhus vid fasad i markplan (två meter över mark). Vi har övervägt olika åtgärder och kommit fram till att vägnära bullerskärmar fungerar bäst avseende livslängd, kostnad och samhällsekonomi. Åtgärderna ska vara genomförda under 2022. Med nu genomförda åtgärder uppfylls kraven i kommunens förläggande.

Även i övre Bredsand upplever många boende att bullernivåerna är för höga, men där beräknas ljudnivåerna utomhus vid fasad i markplan inte överskrida riktvärde.

Planerade/genomförda åtgärder

För att uppfylla kraven från miljönämnden kommer vi att sätta upp två nya bullerskärmar på två sträckor längs östa sidan E4 i Bredsand:

  • En 250 meter lång och 2 meter hög skärm i höjd med Bredsands skola
  • En 370 meter lång och 2,5 meter hög bullerskärm på sträckan förbi Tellusvägen och söderut

Utöver kraven från miljönämnden väljer vi att genomföra ytterligare några åtgärder. För att sänka nivåerna i övre Bredsand något höjer vi den befintliga skärmen på västra sidan bron över Tellusvägen till 4 m. Vi bygger också en bullervall på östra sidan E4 som ansluter mot den södra bullerskärmen.

Se översiktskarta och bullerkartor längre ner på sidan. Föreläggandet och beräknade nivåer är baserad på dagens trafikmängd och avser endast trafik på E4.

Utformning av bullerskärmar

Bullerskärmar längs E4

Ny bullerskärm på västra sidan är uppförd och försedd med absorbent mot vägbanan.

Bullerskärm längs östra sidan av E4 som saknar absorbenter .

Bullerskärmar på östra sidan är uppförda, men det återstår att montera absorbenter. Dessa monteras till våren då det behöver vara plusgrader när de sätts på plats. Montaget kan ske med lätt skydd som inte påverkar trafiken på samma vis som arbetet gjort under hösten 2022. 

Nyheter

Frågor och svar

Tellusvägen:
Vi ska gjuta nya kantbalkar på vägbron över Tellusvägen för att kunna montera ett nytt räcke för skärmarna. I samband med att kantbalkarna är gjutna så planerar vi att montera räcke och sedan riva gjutformen. När formen rivs blir det tillfälligt något begränsad framkomlighet på Tellusvägen. Vi planerar att hålla ett körfält öppet under hela byggtiden. 

E4:
Under tiden kantbalkar ska bytas och nya bullerskärmar byggas längs Europavägens östra sida kommer både norr- och södergående körfält påverkas. Sista veckan i augusti inleds arbetet och trafiken kommer i ett första skede att ledas om i norrgående körfält då vi behöver stänga södergående. Mötande trafik och sänkt hastighet förbi arbetsplatsen.  

I början av november beräknar vi flytta över till andra sidan bron och arbeta i norrgående körfält, då hänvisar vi trafiken till södergående körfält fram till och med december.

Vi beräknar att arbetet med bullerskärmarna pågår in i december 2022. 

 

 

Som närboende kan du påverkas av de trafikanordningar vi behöver göra när vi bygger upp bullerskärmarna. Vissa arbetsmoment kan upplevas störande, såsom när vi knackar och bilar i betong i samband med att vi byter kantbalkarna på bron över Tellusvägen.

När skämarna som ska minska buller från E4 är på plats får det positiva effekter för dig som närboende.

Många störs av buller och vibrationer från trafiken på vägar och järnvägar. Vi arbetar både förebyggande, för att utveckla ett samhälle där ingen ska störas av ljud eller vibrationer från trafiken, och med riktade åtgärder för att minska problemen.

Mer om buller och vibrationer

Vad gör Trafikverket mot buller och vibrationer?

Bulleråtgärder - ett nationellt projekt

Tidsplan

Bullerskyddsåtgärder längs E4 i Bredsand.

1 Planerad byggnation augusti-december 2022

Vi byter kantbalkar och räcken på bron över Tellusvägen. Arbetet inleds i södergående körfält och trafiken på E4 leds om i norrgående körfält med planerad start sista veckan i augusti.

Arbetet innehåller flera arbetsmoment, som att bila och knacka bort betong, bygga gjutform, gjuta ny kantbalk, riva formen, sätta räcke och montera skärmarna.

Vi beräknar vara färdiga på den södra sidan i mitten av oktober. Därefter genomför vi samma jobb på motsvarande sida av bron. Då stängs de norra körfälten och trafiken leds förbi arbetsområdet via det södergående istället.

Vi byter kantbalkar och räcken på bron över Tellusvägen. Arbetet utförs i norrgående körfält och trafiken på E4 leds om i södergående körfält.

Arbetet innehåller flera arbetsmoment, som att bila och knacka bort betong, bygga gjutform, gjuta ny kantbalk, riva formen, sätta räcke och montera skärmarna.

Vi beräknar vara färdiga under december.

Kontakt

Per Högner

Projektledare E4

Telefon: 010-124 15 86