Logga in
Logga in

Västernorrland E4 Sundsvall, bullerskyddsåtgärder i Bredsand

Vi har blivit ålagda av miljönämnden i Sundsvalls kommun att sänka bullernivån från E4 vid ett antal fastigheter i Bredsand. Åtgärden ska vara genomförd till den 1 december 2022.

Vad?

Vi ska genomföra bullerskyddsåtgärder längs E4 för att sänka bullernivån för ett antal bostadshus och skolan i Bredsand, Sundsvalls kommun.

Varför?

Miljönämnden i Sundsvall har ålagt Trafikverket att sänka trafikbullernivån från E4 vid ett antal fastigheter i Bredsand.

Nuläge

Byggnation 2022

Om projektet

Våren 2021 blev vi ålagda av miljönämnden i Sundsvalls kommun att sänka trafikbullernivån från E4 med 3 dBA vid de bostadshus och skolan i nedre Bredsand som beräknas ha ljudnivåer över riktvärden. Vi har övervägt olika åtgärder och kommit fram till att vägnära bullerskärmar fungerar bäst avseende livslängd, kostnad och samhällsekonomi. Åtgärderna ska vara genomförda under 2022.

Även i övre Bredsand upplever många boende att bullernivåerna är för höga, men där beräknas ljudnivåerna utomhus inte överskrida riktvärde.

Planerade åtgärder

För att uppfylla kraven från miljönämnden kommer vi att sätta upp bullerskärmar på två sträckor längs östa sidan E4 i Bredsand:

  • En 250 meter lång och 2 meter hög skärm i höjd med Bredsands skola
  • En 370 meter lång och 2,5 meter hög bullerskärm på sträckan förbi Tellusvägen och söderut

Utöver kraven från miljönämnden väljer vi att genomföra ytterligare några åtgärder. För att sänka nivåerna i övre Bredsand något höjer vi den befintliga skärmen på västra sidan bron över Tellusvägen till 4 m. Vi bygger också en bullervall på östra sidan E4 som ansluter mot den södra bullerskärmen.

Utforming av bullerskärm

Här är ett exempel på hur skärmarna ser ut. Färgen på skärmarna i Bredsand kommer att ha en grå ton. De kommer att monteras på nytt vägräcke och därmed i direkt anslutning till körbanan. De är försedda med absorberande material på båda sidor för att undvika reflektion av buller från väg och järnväg. Skärmåtgärderna kräver att kantbalkarna på bron över Tellusvägen byts ut.

Se översiktskarta och bullerkartor längre ner på sidan. Föreläggandet och beräknade nivåer är baserad på dagens trafikmängd och avser endast trafik på E4. 

Frågor och svar

Tellusvägen:
Vi ska gjuta en ny kantbalk på vägbron över Tellusvägen för att kunna montera ett räcke. I samband med att ny kantbalk är gjuten så monterar vi räcket och river sedan formen. I samband med rivning av formen kan det ge tillfällig begränsning på framkomligheten på Tellusvägen. 

E4:
Under tiden bullerskärmar ska byggas längs europavägens östra sida kommer norrgående körfält att stängas av. Trafiken får samsas i södergående körfält med en fil i vardera körriktning. Vi beräknar att arbetet tar 1-2 månader. 

 

 

Som närboende kan du påverkas av de trafikanordningar vi behöver göra när vi bygger upp bullerskärmarna. Ingen övrig direkt påverkan men positiva effekter när skärmarna är på plats. 

Många störs av buller och vibrationer från trafiken på vägar och järnvägar. Vi arbetar både förebyggande, för att utveckla ett samhälle där ingen ska störas av ljud eller vibrationer från trafiken, och med riktade åtgärder för att minska problemen.

Mer om buller och vibrationer

Vad gör Trafikverket mot buller och vibrationer?

Bulleråtgärder - ett nationellt projekt

Tidsplan

Bullerskyddsåtgärder längs E4 i Bredsand.

1 Planerad byggnation augusti-november 2022

Kontakt

Per Högner

Projektledare E4

Telefon: 010-124 15 86