Logga in
Logga in

E4 Sundsvall, bullerskyddsåtgärder i Bredsand Begränsad framkomlighet på E4 i Bredsand, söder om Sundsvall

Vi ska utföra arbeten på vägbron över Tellusvägen i Bredsand. Till och med december begränsas trafiken till ett körfält med sänkt hastighet och mötande trafik på en kortare sträcka. Ta det lugnt förbi arbetsområdet.

- Vi ska montera bullerskärmar för att sänka bullernivån från E4 vid ett antal fastigheter i Bredsand. Skärmarna ska monteras på nya räcken vilket innebär att vi behöver byta kantbalkarna på E4-bron över Tellusvägen, berättar Trafikverkets projektledare Kristofer Engstrand och fortsätter.

- Arbetet som inleds längs södergående körfält, innehåller flera arbetsmoment såsom att bila och knacka bort betong, bygga gjutform, gjuta ny kantbalk, riva formen, sätta räcke och montera skärmarna. Det är flera arbetsmoment som tar tid och en del kan upplevas störande för närboende.  

Arbetena ska utföras på båda sidor om bron. I början av november beräknar vi flytta över till andra sidan bron och arbeta i norrgående körfält, då hänvisar vi trafiken till södergående körfält fram till och med december. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafikanter, främst på E4 som påverkar väldigt många. 

- Viss köbildning kan uppstå under morgon och eftermiddag när många ska till och från jobbet. Övrig tid bedömer vi att trafiken ska flyta på då det är en kortare sträcka som berörs. Lägg dig i god tid i höger körfält så flyter trafiken bättre och du kommer fram smidigare och snabbare.

- Längs gamla E4, väg 562, pågår en ombyggnation av vägen med kraftigt begränsad framkomlighet. Oavsett vilken väg du väljer så ta det lugnt och ta gärna extra restid i beräkning, uppmanar Kristofer. 

Trafikpåverkan

E4: I ett första skede stängs södergående körfält. Trafiken på E4 leds i norrgående körfält vilket innebär mötande trafik och sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Under november, då vi beräknar att ena sidan bron är klar kommer vi utföra samma arbeten i norrgående körfält. Trafiken leds då om i södergående körfält.

För att underlätta framkomligheten på E4 i rusningstid morgon och eftermiddag, lägg dig längst bak i kön i höger körfält så ger det bättre flyt i trafiken.

Vi ser över skyltning för att förtydliga och förbättra för dig som passerar vägarbetet.  Digitala skyltar visar att trafiken ska sammanväva i ett körfält och kövarningsskyltar  visar hur lång kö det är för stunden.  

Tellusvägen:Vi planerar för att det ska vara framkomligt under byggtiden. Under vissa arbetsmoment begränsas framkomligheten tillfälligt till ett körfält. 

Påverkan för närboende
Vissa arbetsmoment kan upplevas störande, såsom när vi knackar och bilar i betong i samband med att vi byter kantbalkarna på bron över Tellusvägen. När skämarna, som ska minska buller från E4, är på plats får det positiva effekter för flera närboende.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig.

Mer om bullerskyddsåtgärderna

Våren 2021 blev vi ålagda av Sundsvalls kommun att sänka trafikbullernivån från E4 vid de bostadshus och skolan i nedre Bredsand som beräknas ha ljudnivåer över riktvärden utomhus. Åtgärderna ska vara klara under 2022.

Vi har övervägt olika åtgärder och kommit fram till att vägnära bullerskärmar fungerar bäst avseende livslängd, kostnad och samhällsekonomi. För att uppfylla kraven från miljönämnden kommer vi att sätta upp två nya bullerskärmar på två sträckor längs östa sidan E4 i Bredsand:

  • En 250 meter lång och 2 meter hög skärm i höjd med Bredsands skola
  • En 370 meter lång och 2,5 meter hög bullerskärm på sträckan förbi Tellusvägen och söderut

Utöver kraven från miljönämnden väljer vi att genomföra ytterligare några åtgärder. För att sänka nivåerna i övre Bredsand något höjer vi den befintliga skärmen på västra sidan bron över Tellusvägen till 4 m. Vi bygger också en bullervall på östra sidan E4 som ansluter mot den södra bullerskärmen.

Kontakt

Kristofer Engstrand

Projektledare för vägarbetet

Telefon: +46 10-123 80 47

Per Högner

Projektledare för bullerskyddsåtgärderna

Telefon: +46 10-124 15 86