Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Nu inleder vi ombyggnationen av sista etappen, Nolby - Sundsvalls resecentrum

Vägen anpassas från gammal europaväg till det lokala huvudvägnätet med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. Den beräknas vara klar hösten 2024. Räkna med tidvis begränsad framkomlighet under byggtiden.

- Just nu gräver vi provgropar för att kunna miljöklassa de massor vi senare ska schakta ur för vägen och ledningar. Arbetet ger en mindre påverkan för bilisterna då vi står med en maskin intill vägrenen och trafiken leds förbi med TMA-bil, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- En vanlig hantering av massor är att lägga dem på upplag och hantera dem utifrån vad miljöklassningen kräver. Denna gång provtar vi jordmassorna på plats, när vi får provsvaren och vet vilken miljöklassning de har så kommer vi att frakta dem direkt för exempelvis deponi eller den hantering som krävs, utan mellanlagring. På så sätt minskar vi antal transporter. Det är viktigt med ett hållbarhetstänk och att vi bidrar där det är möjligt.

Trafikpåverkande arbeten efter påsk

Efter påskhelgen börjar arbeten som påverkar framkomligheten i större utsträckning. Omfattande schakt för ledningsarbeten ska utföras och gammal asfalt ska fräsas bort mellan Kvissleby och Sundsvall.

- Arbetena kommer tidvis att ge begränsad framkomlighet, särskilt i rusningstid morgon och eftermiddag då det kan uppstå köbildning. Välj en annan väg om du har möjlighet eller räkna med längre restid om du passerar sträckan, uppmanar Björn.

- Begränsad framkomlighet är något man får räkna med mellan Kvissleby och Sundsvalls resecentrum fram till hösten 2024 när vi beräknar vara klara.

Nytt industrispår ger trafikstörningar

I samband med ombyggnationen ska industrispåret från Rosenborgskaj, tidigare södra kajen, rivas. Ett nytt industrispår ska byggas cirka 500 meter närmare Sundsvallsbron och cirkulationsplatsen till oljehamnen och Björneborgsgatan. Arbetet kommer att påverka trafiken på väg 562, Landsvägsallén, mellan Sundsvallsbrons södra landfäste vid trafikplats Skönsmon och centrala Sundsvall.

- Eftersom industrispåret går under väg 562 kommer vi att bygga en omledningsväg för att leda trafikanterna förbi arbetsområdet under tiden vi bygger en ny järnvägsport och ett nytt industrispår. Det blir ungefär som när vi byggde den nya gång- och cykelporten vid Bolagsverket. 

- Omledningsvägen beräknar vi ska stå klar under juni i år och användas fram till sommaren 2023. Ta det lugnt om du passerar arbetsområdet och våra vägarbetare.

Ny lokalväg

Väg 562 byggs om från europaväg till lokalväg mellan Njurunda och Sundsvall. Ombyggnationen har delats in i etapper, sista etappen byggs nu om mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Vägens standard anpassas så att den kan fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Vägen får en fyra meter bred gång- och cykelbana separerad från vägen. Tillgängligheten till busshållplatser förbättras liksom framkomligheten med cirkulationsplatser i Bredsand och Kvissleby. 

När vägen är ombyggd och besiktad övergår ansvaret för drift och underhåll för delen mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum till Sundsvalls kommun.

Varför byggs vägen om till lokalväg?

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrevs ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter som går och cyklar. Dåvarande europavägen hade en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon. Idag trafikerar cirka 4000 fordon vägen.

Finansieringen för ombyggnationen av vägen mellan Njurundabommen och Sundsvall var det tänkt att Sundsvalls kommun skulle vara med och finansiera eftersom sträckan delas upp i både statlig och kommunal väg. I samband med diskussioner kring avgift på Sundsvallsbron för persontrafik gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket med infrastruktursatsningar för sammanlagt cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen innan kommunen tar över delar av vägen, sträckan mellan Stockvik och centrala Sundsvall. Det är dessa satsningar vi ser i Sundsvall nu tillsammans med andra investeringar.

Mer om satsningarna på sundsvallväxer.se

Kontakt

Björn Sjölund

Telefon: +46 10-123 35 02

Anne Mannela