Logga in
Logga in

Västmanland Väg 537, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö i Västerås kommun.

Vad?

Utreda en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla säkert mellan Ekbacken/Enhagen och Gångholmen.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg längs med Johannisbergsvägen, mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö–Lindö.

Syftet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537 där de i dagsläget samsas med biltrafiken. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Projektet görs i samarbete med Västerås Stad (som är medfinansiär) och Region Västmanland.

Trafikverket kan enligt Väglagen bara planlägga gång- och cykelvägar i anslutning till statlig väg, och den statliga vägen 537 slutar vid Gångholmen. Planen är därför att Västerås stad ska projektera och bygga gång- och cykelvägen på sträckan från Gångholmen till Tidö–Lindö. Den sträckan ingår alltså inte i Trafikverkets planläggningsprocess i detta projekt.

Natur och miljö i fokus

Vi har delgivits beslut från Länsstyrelsen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. På grund av Natura 2000-området och det naturreservat som korsar vägen vid Gångholmen behöver projektet också genomföra en specifik miljöbedömning enligt kap 6 § 28 i Miljöbalken (2017:955). Båda dessa ska godkännas av Länsstyrelsen innan vägplanen kan fastställas.

Omtaget vintern 2021/2022 har visat att tillståndet för att bygga gång- och cykelvägen genom Natura 2000-området är något av en knäckfråga för projektets genomförbarhet och tidsplan, och vi samverkar nu mycket aktivt med Länsstyrelsen för att komplettera den tidigare hanteringen.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken/Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på den här sträckan har en tillåten hastighet på 70 km/tim. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Tidsplan

Vi är beroende av finansieringsbeslutet och hur Natura2000-situationen faller ut med Länsstyrelsen men projektet drivs framåt för att kunna bygga så snart som möjligt, och med lite optimism ser tidsplanen ut som följer.

I november 2021 valde Trafikverket att avbryta det kontraktssamarbete vi hade för planläggning samt projektering av cykelvägen, då vi inte ansåg att det fanns förutsättningar att få klart en vägplan i det samarbete som pågick.

Under vintern 2021/2022 har vi påbörjat ett omtag i projektet; gått igenom det material som tagits fram och de processer som genomförts för att ta reda på vad som behöver kompletteras för att vägplanen ska kunna fastställas.

Kostnaden för framtagning av vägplan har uppnått maxsumman i Trafikverkets och Västerås Stads finansieringsavtal, och kommer att bli dyrare än tidigare beräknat. Under maj har Trafikverket haft kontakt med Västerås Stad om den ökade kostnaden, och i juni/juli tas politiskt beslut i frågan och ett justerat avtal skrivs.

Under sommaren planerar vi ha miljökonsulter ute i området som ska undersöka vilka fladdermöss som bor i området och kan tänkas bli påverkade av byggandet av en gång- och cykelväg.

Vi har en konsult på plats för att färdigställa vägplanen, startskottet inväntar de finansiella besluten. Den tidigare projekteringen ska då kompletteras och vi hoppas kunna genomföra samråd i första kvartalet 2023. Samtidigt färdigställs tillståndsansökan för Natura 2000-området och skickas till Länsstyrelsen för beslut. Efter samråd inarbetas de inkomna synpunkterna i vägplanen, den paketeras och skickas till Planprövning för fastställelse.

Samtidigt som vägplanen fastställs förbereds de detaljritningar som behövs för att handla upp en entreprenör.

Upphandlingen tar några månader och sedan kommer bygget igång.

7 Öppen för trafik 2025

Kontakt

Ola Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 76 41