Logga in
Logga in

Västmanland Väg 537, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö i Västerås kommun.

Vad?

Utreda en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla säkert mellan Ekbacken/Enhagen och Gångholmen.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö. Men Trafikverket kan bara planlägga gång- och cykelvägar i anslutning till en statlig väg, och den statliga vägen 537 slutar vid Gångholmen. Planen är därför att Västerås stad ska projektera och bygga gång- och cykelvägen på sträckan från Gångholmen till Tidö–Lindö. Den delen ingår alltså inte i Trafikverkets planläggningsprocess i detta projekt, utan den är begränsad till sträckan Ekbacken/Enhacken–Gångholmen.

Syftet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Det gör vi i samarbete med Västerås Stad och Region Västmanland.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken/Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på den här sträckan har en tillåten hastighet på 70 km/tim. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Eftersom gång- och cykelvägen behöver passera genom både ett naturreservat och ett Natura 2000-område har vi delgivits beslut från Länsstyrelsen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. På grund av Natura 2000-området behöver projektet också genomföra en specifik miljöbedömning enligt kap 6 § 28 i Miljöbalken (2017:955). Båda dessa ska godkännas av Länsstyrelsen innan vägplanen kan fastställas.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Vi arbetar med att ta fram en vägplan för projektet och de underlag som krävs till ovan nämnda miljöprocesser, och vi genomför löpande samråd med myndigheter, näringsidkare och boende i området.

Det större samråd som hade planerats till hösten 2021 kunde inte genomföras då, och under vintern 2021/2022 genomför vi ett omtag som vi bedömer att projektet som helhet tjänar på. Denna hemsida kommer att uppdateras under våren med information om vad som kommer ske i projektet.