Logga in
Logga in

Västmanland Väg 70, Kumla kyrkby, planskild korsning med järnväg

Vi planerar att bygga om plankorsningen mellan väg 70 och järnvägen vid Kumla kyrkby. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för trafikanter som ska passera och ta sig över järnvägen.

Vad?

Bygga en planskild korsning mellan väg 70 och järnvägen.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska störningarna för tågtrafiken.

Nuläge

Vägplanen är pausad och utredning pågår om fortsättningen för projektet.

Om projektet

Riksväg 70 vid Kumla Kyrkby korsar i dag järnvägsspåret, men nuvarande säkerhetslösning med halvbom är föråldrad. Dessutom har det under åren skett tillbud och olyckor som lett till personskador, anläggningsskador och tågförseningar i plankorsningen. Vi planerar därför att slopa den, och i stället bygga en planskild korsning för att öka trafiksäkerheten. Den nya korsningen kommer både att förbättra framkomligheten för de trafikanter som passerar järnvägen och minska störningarna för tågtrafiken.

Utredning

Ett förslag har tagits fram där utformningen av bron medger en framtida hastighet om 100km/h för vägtrafiken. Tyvärr visar våra beräkningar att kostnaden för en sån bro överstiger budgeten för vad åtgärden får kosta. Därför har Trafikverket backat i planläggningsprocessen och tittar nu på andra förslag som istället skulle kunna vara möjliga. Utredningen kommer att pågå under 2022 och därefter kommer Trafikverket att fatta beslut om vilket alternativ vi går vidare med.

Nollvisionen

Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra säkerheten kring landets plankorsningar (där väg och järnväg möts i samma plan). Riksdagen har fastställt att Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen innebär att vi ska arbeta efter ambitionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Olyckor i plankorsningar är statistiskt sett inte högt representerade, men när olyckor sker i dem så är det oftast med dödlig utgång eller allvarliga skador. Plankorsningsolyckorna har haft en nedåtgående trend under många år och arbetet fortsätter för att ytterligare minska olyckor och tillbud i plankorsningar runt om i Sverige.

Tidsplan

1 Utredning nytt förslag 2022/2023

2 Beslut om fortsättning 2023

Dokument

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om väg 70, Kumla kyrkby, planskild korsning med järnväg.

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga två gång- och cykelvägar: längs väg 70 mellan Kumla kyrkby och Sala och längs väg 723 Ransta–Kumla kyrkby. Läs mer om våra planer:

Väg 70, Kumla kyrkby-Sala, gång- och cykelväg

Väg 723, Ransta-Kumla kyrkby, gång- och cykelväg

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Olivia Olsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 99