Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan, Stenungsund, nytt resecentrum

Tillsammans med Stenungsunds kommun planerade vi för ett nytt resecentrum närmare centrala Stenungsund. Detta för att underlätta kollektivt resande och minska järnvägens barriäreffekt i tätorten. Projektet är avbrutet.

Vad?

En ny tillgänglighetsanpassad plattform och en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Projektet finansieras i sin helhet av Stenungsunds kommun.

Varför?

För bättre tillgänglighet och säkerhet samt för att binda ihop tätortens östra och västra delar.

Nuläge

Stenungsunds kommun har avbrutit projektet på grund av höga kostnadsökningar. Denna projektsida kommer att tas bort 10 juli 2024.

Om projektet

I framtiden behöver Stenungsunds station kunna ta emot 160 meter långa persontåg för att inte begränsa persontrafiken för andra stationer på Bohusbanan. Stationen behöver därför utvecklas, och kommunen har beslutat att i samband med detta även flytta stationen till ett mer centralt läge, längre söderut. För att skapa förutsättningar för det har Stenungsunds kommun tagit fram en ny detaljplan.

Trafikverkets del i projektet

Tillsammans med Stenungssunds kommun och Västfastigheter planerar vi för ett nytt resecentrum i Stenungsund. Trafikverkets del i samarbetsprojektet är att bygga

  • en ny tillgänglighetsanpassad plattform väster om järnvägen
  • en bred och ljus gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Den nya plattformen gör det möjligt för längre persontåg att trafikera stationen, och gång- och cykeltunneln gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och området öster om järnvägen. Det blir smidigare att byta mellan olika trafikslag, och vi möter både dagens och framtidens behov. Tillsammans skapar vi ett modernt och tryggt resecentrum som fungerar bättre för fler.

Därför bygger vi närmare centrum

Stenungsunds station och bussterminal ligger i dag i några hundra meter norr om tätortens centrala delar. De centrala delarna i Stenungsund har successivt flyttats söderut när kommunal service och handel har byggts ut. Stenungstorg, som ligger vid havet i väster, utgör i dag ett lokalt handelscentrum med ett stort utbud av butiker och service. Järnvägen går rakt igenom centrala Stenungsund och delar centrum i två delar. Dessutom skapar busstrafiken mellan stationen och centrum framkomlighetsproblem under rusningstrafik.

Tidsplan för Trafikverkets delar

Projektet är avbrutet.

1 Planering 2022

2 Projektering 2023–2024

3 Byggstart Preliminärt 2026

4 Trafiköppning Preliminärt 2027

Projekt resecentrum föreslås avbrytas

Stenungsunds kommun har beslutat att projektet ska avbrytas.

Stenungsunds kommun gick upp med ett ärende om att avbryta projekt resecentrum på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 25 mars.

I tjänsteskrivelsen framgår det att projektets kostnader ökat markant och att det finns ett behov av att omvärdera projektet innan beslut om genomförande tas.

Läs mer i nyheten på Stenungsunds kommuns webbplats: Projekt resecentrum föreslås avbrytas - Stenungsunds kommun

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum

Torsdag 9 november 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs igen.

Beslutet har föregåtts av ett tidigare upphävandebeslut som mark- och miljödomstolen fattade i slutet av februari 2023. Den 20 april i år antog kommunfullmäktige detaljplanen på nytt. Den 9 november upphävde mark- och miljödomstolen detta antagandebeslut.

Domstolen skriver nu i sitt beslut att kommunen i plankartan också skulle ha preciserat vilka geotekniska åtgärder som behöver genomföras vid byggnation av delar av detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen har åter i sin dom gett Stenungsunds kommun rätt avseende de synpunkter som åberopats i den tidigare överklagan såsom buller, luftkvalitet, parkeringsbehov och översvämningsrisk.

Läs mer på Stenungsunds kommuns webbplats: Antagandebeslutet av detaljplanen för Stenungsunds resecentrum är överklagat

Länk till Stenungsunds kommuns detaljplan för Stenungsund resecentrum

Kontakt

Susanne Råding

Projektledare

Telefon: +46 10-124 15 29