Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland Sju km E20 norr om Skara färdig mötesfri väg

Hastigheten är höjd på sju av tio kilometer av utbyggnaden till säkrare och smidigare E20 norr om Skara.

Sedan 2020 har trafikanterna på E20 norr om Skara tålmodigt passerat pågående utbyggnad till mötesfri väg. Arbetet är uppdelat i två etapper och nu är den längre sträckan färdig.

E20 mellan Vilan och Dalaån färdig 15 juni

Vi har mötesseparerat sju kilometer av E20 mellan Vilan och Dalaån med mitträcken, breddat vägen och byggt två eller ett körfält i vardera riktningen. 15 juni höjde vi hastigheten till 100 km/h.

Vi har byggt om korsningar till planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet. Vi har byggt om enskilda vägar för att kunna stänga 21 mindre anslutningar till E20.

En större faunapassage för djur har byggts på sträckan, där E20 passerar Skaraberg. Passagen minskar den barriäreffekt som uppstår av att hela sträckan förses med viltstängsel för ökad trafiksäkerhet.

E20 mellan Dalaån och Ledsjö öppnar i

september 

Tre kilometer av E20 mellan Dalaån och Ledsjö återstår innan hela etappen E20 förbi Skara är klar. I september 2022 kommer vägen vara öppen, men hastighetsbegränsningen kommer att vara 80 km/tim fram till våren när sista lagret asfalt läggs. Det återstår även mindre arbeten utanför E20, bland annat på lokalvägarna.

Frågor och svar om E20 förbi Skara

De fickor som tidigare fanns på sträckan var mestadels inte parkeringsfickor med P-märke. På de mötesfria vägarna med 100 km/h med relativt mycket trafik är bedömningen att det inte är lämpligt av trafiksäkerhetsskäl med längsgående parkeringar.

På E20 förbi Skara finns nu istället nödfickor med 2,5 kilometers mellanrum och på sträckorna med ett körfält finns det en ficka var 500:e meter som kan användas av långsamtgående fordon för att släppa förbi andra trafikanter. De två parkeringsfickor som fanns vid informationsplatsen vid Dalaån (strax söder om Ledsjö) har tagits bort för att behovet av informationsplats har bedöms som små på den här platsen.

För den som reser längs E20 i Västra Götaland finns det tillräckligt med rastplatser, det ska finnas en riktig rastplats var 60:e-120:e minut och rastmöjlighet var 30:e minut (parkeringsficka, industriområde etc.). Vi anlägger även en ny rastplats i Vårgårda.

Här kan du se en karta över Trafikverkets nuvarande rastplatser.

Vi sätter hastigheten på våra vägar efter vägens utformning. Samtidigt tar vi hänsyn till faktorer som miljö, tillgänglighet och regional utveckling (till exempel arbetspendling). Standarden för mötesfri landsväg är 100 km/tim med hänsyn till trafiksäkerheten. Vi kan inte motivera högre standard än mötesfri landsväg med hänsyn till trafikmängd, kostnad och samhällsnytta.

Utifrån de måttliga trafikmängder som är på sträckan norr om Skara (jämfört med övriga E20-etapper) är bedömningen att de åtgärder vi gjort på sträckan är tillräckliga för att få förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

Vi har valt en lösning med parallell enskild väg längs stora delar av sträckan dit oskyddade trafikanter vägvisas, vilket ger en fullgod lösning med bra trafiksäkerhet.

Vi tittar just på nu detaljer för hur markägarna ska kunna reglera motorfordonstrafiken på de enskilda vägarna, men det kommer inte att påverka framkomligheten för gående och cyklister i framtiden utan de kommer att kunna använda detta vägnät.

Vi kan inte motivera högre standard på sträckan än mötesfri landsväg med hänsyn till trafikmängd, kostnad och samhällsnytta. Utifrån de måttliga trafikmängder som är på sträckan norr om Skara (jämfört med övriga E20-etapper) är bedömningen att de åtgärder vi gjort på sträckan är tillräckliga för att få förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. 

Kontakt

Björn Elfström

Programledare E20-utbyggnaden i Västra Götaland

Telefon: +46 10-123 27 85

Dajana Starcevic

Telefon: +46 10-123 03 14

Anton Djurberg

Projektledare E20 Dalaån–Ledsjö

Telefon: +46 10-123 13 87