Logga in
Logga in

Västra Götaland E45, Ånimskog–Åmål, mötesfri landsväg

Trafikverket planerar att bygga om E45, Ånimskog–Åmål, till mötesfri landsväg. Detta för att öka trafiksäkerheten på vägen.

Vad?

Ombyggnad av E45 mellan Ånimskog och Åmål till en mötesfri landsväg. I etapp 2 breddar vi vägen samt bygger en gång- och cykelväg mellan Tösse och södra infarten till Åmål.  

Varför?

Öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Etapp 1, Ånimskog–Tösse är klar. För etapp 2, Tösse–Åmål, har upphandlingarna av totalentreprenad avbrutits då anbuden överstiger budget.

Om projektet

Vägen är idag mellan 9 och 11 meter bred vilket innebär att stora delar av sträckan är för smal för att mötessepareras. Vi planerar att bredda och bygga om vägen till en mötesfri landsväg. Korsningar och anslutningar längs sträckan ses över och anpassas till den nya vägbredden. Vägen kommer att i framtiden breddas till mellan 11 och 14 meter.

I samband med att vi sätter upp mitträcke på vägen ser vi även över vägens sidoområden. Trafikfarliga fasta hinder, som till exempel stolpar, träd och utstickande bergsklackar, kommer att tas bort. På vissa delar av sträckan kommer sidoräcken att sättas upp i stället för att avlägsna de fasta hindren. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg parallellt med E45 och väg 2244. Detta för att vi vill öka säkerheten bland oskyddade trafikanter.

Arbetet utgår från den förstudie som tidigare har tagits fram. I förstudien belystes de problem och möjligheter som finns längs sträckan vid en ombyggnad till mötesfri landsväg. Arbetet med ombyggnaden av vägen görs i två etapper.

Etapp 1, Ånimskog–Tösse

I etapp 1 har vi arbetat på vägen mellan Ånimskog och Tösse. Ombyggnationen till mötesfri väg är nu klar på den sträckan.

Etapp 2, Tösse–Åmål

I etapp 2 bygger vi om mellan Tösse och Åmål. Projektet finns med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029. I mars 2020 gav regeringen byggstartsbesked för perioden 2021–2023 efter att arbetsplanen vunnit laga kraft i maj 2020. Trafikverket har beslutat att avbryta upphandlingarna av totalentreprenad, byggplatsuppföljning och deponi. Trafikverket undersöker nu hur vi på bästa sätt kan gå vidare med projektet. Avverkningen av skog är slutförd och berörda markägare kommer kontaktas.

Fördjupning etapp 2

Arbetsplanen för etapp 2 skickades under våren 2015 till Trafikverkets Planprövning där den fastställdes, men överklagades 23 juni 2016. En reviderad arbetsplan ställdes ut under våren 2019 och den vann sedan laga kraft i maj 2020.

Tidsplan

1 Etapp 1 ombyggnationen klar 2017

2 Gransnkning av arbetsplan etapp 2 vinter 2019

3 Fastställelse av arbetsplan etapp 2 våren 2020

Vi berättade om de kommande arbetena och aktiviteter i projektet.

Avverkning av skog är slutförd under 2022, berörda markägare kommer kontaktas under 2023.

Trafikverket undersöker nu hur vi på bästa sätt kan gå vidare med projektet och i nuläget finns inte någon fastlagd tidplan.

Kontakt

Ingrid Sjöstrand

projektledare

Telefon: +46 10-123 00 56

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24