Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Järnvägsplanen för Bohusbanan, delen Brunnsbo station, är nu fastställd

Den 7 november 2022 beslutade Trafikverket att fastställa järnvägsplanen.

Den föreslagna stationen i Brunnsbo utgör en ny anslutningspunkt i kollektiv- och regionaltrafiknätverket och medför att resandet längs Bohusbanan förenklas och att tillgängligheten till Hisingen ökar. Brunnsbo är en strategiskt viktig framtida knutpunkt för kollektivtrafik. Göteborgs Stad planerar att anlägga spårväg och fler busshållplatser i nära anslutning till den pendeltågsstation vi ska bygga.

En viktig del i arbetet med järnvägsplanen har varit att inhämta synpunkter och perspektiv från markägare, ledningsägare, allmänheten och andra som påverkas. I den plan som nu fastställts har en bredd av perspektiv tagits tillvara.

Järnvägsplanen beskriver bland annat hur vi ska ta hänsyn till omgivningarna. Frågor som har varit centrala i arbetet med järnvägsplanen gäller exempelvis utformning av stationen, trygghetsfaktorer och utredning om stationen innebär någon bullerpåverkan över riktvärde för närboende och verksamheter.

När järnvägsplanen vunnit laga kraft kommer mark och särskilda rättigheter som belastar marken att tas i anspråk för järnvägen på det sätt som redovisas på plankartan. Området utgörs av bland annat grönytor, vägslänt och befintlig järnvägsmark. Sammanlagt kommer cirka 2000 kvadratmeter mark att tas i anspråk med så kallad äganderätt. Trafikverket köper normalt den mark som behövs för en järnväg och får därmed äganderätt.

Cirka 6000 kvadratmeter mark – som behövs för att bygga stationen – planeras att tas i anspråk under en viss tid, så kallad tillfällig nyttjanderätt. Nyttjanderätten gäller under den tid som anges på plankartan.

Möjlighet att överklaga

Innan arbetet kan fortsätta behöver planen vinna laga kraft. Det innebär att vi därefter har rätt att genomföra det som är beslutat i planen. Nu följer en period om tre veckor, 23 november–14 december 2022, då de som är berörda av planen har blivit underrättade och har möjlighet att överklaga beslutet. Om planen överklagas går ärendet vidare till regeringen, som fattar beslut i frågan.

Fastställelsehandlingen finns på sidan Dokument, under Aktuella handlingar: Järnvägsplan Bohusbanan, delen Brunnsbo station.

Kontakt

Behnam Shahriari

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 08