Logga in
Logga in

Västra Götaland Gång- och cykelväg, Tollered–Ingared

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered i Lerums kommun och Ingared i Alingsås kommun.

Varför?

Säker och smidig resväg för gående och cyklister.

Nuläge

Samråd. Byggstart planeras till 2024. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Snipåsvägen till dess att en ny gång- och cykelväg är klar.

Samrådshandling – planutformning

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared i Lerum och Alingsås kommuner. Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Samrådstid: 12–25 maj 2022

Plats för handlingar: Samrådshandlingen finns tillgänglig  på dokumentsidan för gång- och cykelväg Tollered–Ingared

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast onsdagen den 25 maj 2022. Ange ärendenummer TRV 2018/92696.

Undantag från kravet på bygglov: I projektet anläggs en stödmur med en synlig höjd mellan ca. 1-3 meter. Eftersom stödmuren är högre än 1,8 meter krävs bygglov enligt 9 kapitlet plan- och bygglagen. Genom vägplanen och med stöd av medgivande från Alingsås kommun kan anläggning av stödmuren undantas från kravet på bygglov. Du ges nu möjlighet att lämna synpunkter på undantaget från kravet på bygglov.

Mer information: Björn Elfström, projektledare, telefon 010-123 27 85.

Om projektet

Den nya gång- och cykelvägen skapar en sammanhängande förbindelse för oskyddade trafikanter mellan Tollered och Ingared. På sikt ökar även trafiksäkerheten för cyklisterna mellan Lerum och Alingsås.

Den nya gång- och cykelvägen bidrar även till att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling i länet enligt Trafikverkets regionala övergripande mål för gång- och cykelvägar i Västra Götaland. Genom förbättrade anslutningar till kollektivtrafikens hållplatser skapas underlag för ökat resande och förbättrad service.

Gång- och cykelvägens sidoområde ska utformas med hänsyn till omgivande landskaps natur- och kulturmiljövärden för att uppnå mervärde för omkringboende och trafikanter.

Tidsplan

Arbetet med vägplanen sker enligt en viss process som inkluderar samråd, granskning och fastställelse. I ett tidigt skede studerades olika alternativa utformningar på gång- och cykelvägen och ett av dem förordades. Ett tidigt samråd hölls därefter med Länsstyrelsen Västra Götaland, 1 november år 2018.

Ett samrådsmöte med allmänheten hölls den 7 februari år 2019 i Ingaredsskolan där
samrådsunderlaget, som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan presenterades. Efter samrådet förkastades alla alternativa utformningar och en ny utformning på gång- och cykelvägen togs fram. På grund av den nya utformningen hölls ytterligare samråd med länsstyrelsen den 5 december år 2019. Samrådsunderlaget uppdaterades och presenteras på nytt för allmänheten den 30 januari år 2020.

Vägplanen med status samrådsunderlag fanns tillgänglig under januari år 2020 på Trafikverkets hemsida. Efter samrådet den 30 januari år 2020 tog länsstyrelsen beslutet att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Under våren år 2020 inarbetades synpunkter på samrådsunderlaget och samrådshandlingen färdigställdes. Planförslaget utformades och projektets miljöpåverkan utreddes. Ett nytt samråd med allmänheten, särskilt berörda och myndigheter hölls den 18 juni till 11 augusti år 2020. På grund av rådande omständigheter genomfördes samrådet digitalt för att undvika
smittspridningen av Covid-19. Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats.

År 2012 färdigställdes ombyggnationen av E20 mellan Ingared och Alingsås och vintern år 2021/2022 färdigställdes ombyggnationen av E20 mellan Tollered och Ingared. Genom de båda projekten uppgraderades 13,7 kilometer av E20 till motorvägsstandard och trafiksäkerheten förbättrades genom att korsningar i plan stängdes och mitträcken sattes upp. Detta har medfört förbud för långsamtgående fordon och gång- och cykeltrafikanter.

Genom de båda projekten har en ny gång- och cykelväg anlagts från Alingsås via väg 1750 till på- och avfarterna till E20 vid Hästerydsmotet. För att långsamtgående fordon ska kunna ta sig mellan Tollered och Ingared gjordes en ombyggnation av Snipåsvägen. Detta innebär dock en cirka två kilometer lång omväg för gång- och cykeltrafikanterna. Därför planeras en ny gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared.

Den 3 februari år 2021 stoppades projektet. En förutsättning för anläggandet av gång- och cykelvägen var en flytt av motorvägen i entreprenaden E20 Tollered–Ingared. Då denna flytt inte kunde genomföras försvann förutsättningen för utformningen av gång- och cykelvägen för norra sträckan Högelidsmotet till Kärrbogärde.

En omstart gjordes 1 oktober år 2021. Projekteringen gick vidare med en tidigare föreslagen utformning där gång- och cykelvägen placeras längs med befintlig E20 på den norra sträckan. Trafikverket genomförde nytt samråd med länsstyrelsen angående betydande miljöpåverkan på grund av förändrad placering av gång- och cykelvägen. Länsstyrelsen meddelade att tidigare beslut innefattade placering av gång- och cykelvägen längs med befintlig E20. Därför gäller fortfarande att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan.

Ett nytt samråd med allmänheten, särskilt berörda och myndigheter sker 12–25 maj 2022. Samrådet kommer genomföras digitalt och samrådshandlingen kommer att finnas tillgänglig på dokumentsidan för gång- och cykelväg Tollered–Ingared.

Under våren färdigställs granskningshandlingen där synpunkter på samrådshandlingen inarbetas. Projektet planerar att gå ut på granskning i augusti–september år 2022, där det återigen ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Kontakt

Björn Elfström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 85