Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Hur kan vi bygga slussarna – fältundersökningarna fortsätter

Under våren kommer biologer, arkeologer och landskapsarkitekter att kartlägga de nya slussområdena; först i Lilla Edet, sedan i Vänersborg. En del undersökningar medför buller.

I Vänersborg och Lilla Edet har vi genomfört ljudmätningar i marken för att få en uppfattning om jordlagren och närheten till berg.

Nu fortsätter fältundersökningarna i Lilla Edet. De flesta genomförs under april till juni men någon kan äga rum senare i sommar. Majoriteten av undersökningarna medför inga ljud eller störningar för närboende, men när vi tar borrprover kan det bli en del buller.

Vänersborgs undersökningar inleds senare i vår.

Poängen med undersökningarna är att lägga grunden för det vidare arbetet med slussarna – vilka naturvärden måste vi ta hänsyn till, finns det fornlämningar och kan de i så fall flyttas, hur kan vi bäst anpassa bygget till markförhållandena, och så vidare.

Vad är det vi ska göra?

Många olika specialister kommer att studera de framtida slussområdena för att ta reda på hur vi kan bygga. Biologer identifierar värdefulla miljöer och känsliga arter, landskapsarkitekter tittar på hur det går att utforma slussanläggningen utifrån landskapet och arkeologer letar efter fornlämningar och andra kulturvärden. Vi mäter också grundvattennivåerna.

För att kunna planera hur vi ska ta hand om alla massor som måste grävas bort kommer miljöexperter att ta markprover. Dels bottenprover i kanalen för att upptäcka eventuella föroreningar, dels jordprover på land för att ta reda på markens geotekniska egenskaper och för att hitta eventuella föroreningar. Provtagningarna på land görs med borrbandvagnar och kan innebära en del buller.

Kontakt

Nathalie Abrahamsson

Telefon: +46 10-123 50 11