Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Nya slussledens var och hur undersöks i Lilla Edet och Vänersborg

I både Vänersborg och Lilla Edet pågår arbetet med att hitta den bästa lösningen för den nya slussleden. Natur, kultur, mark och vatten undersöks parallellt med utformning, tekniska lösningar och exakt placering.

Det är bestämt att den nya slussleden i Lilla Edet ska ligga på Ström-sidan väster om dagens sluss och i Vänersborg på Restad-sidan öster om dagens sluss. Men var ska den placeras mer exakt – och hur ska den utformas? För att ta reda på det pågår en mängd undersökningar i de två områdena.

Geotekniska undersökningar, det vill säga undersökningar av marken, syftar till att ta reda på hur jordytan ser ut i området – var det finns berg och var det krävs åtgärder för att kunna bygga stabilt, till exempel.

Fördjupade naturinventeringar ger kunskap om flora och fauna. Var finns de största naturvärdena och finns det några rödlistade arter i området?

– Vi försöker så långt det går att undvika intrång på platser med stora naturvärden, som runt Strömsbäcken i Lilla Edet. Om det inte går att undvika görs kompensationsåtgärder. Det kan till exempel handla om att skapa nya boplatser för djur på andra platser i närheten, säger Lars Johansson som är projekteringsledare i projektet.

Hur ska slussen konstrueras?

Även konstruktionen av själva slussen är något som undersöks just nu. Vilka portar ska väljas och hur ska slussen utformas för att fyllning och tömning ska bli så effektiv som möjligt?

– En lite okonventionell lösning vi börjat titta på är om vi kan bygga slussen i en annan form än klassiskt rektangulär för att minska intrånget, berättar Lars Johansson.

När det gäller kulturmiljö och historia kartläggs områdena utifrån bebyggelse och omgivningar, bland annat genom arkeologiska undersökningar som genomförts i två steg i både Vänersborg och Lilla Edet.

– I Brinkebergskulle har vi hittat fyra tidigare okända fornlämningar. Det rör sig om lägenhetsbebyggelse från den senare delen av 1700-talet och en täktverksamhet, alltså ett område som användes för att ta sand ur, berättar projektets miljöspecialist Katrin Nielsen.

I Lilla Edet hittades rester från gamla dammanläggningar i den gamla slottsparken till Ströms slott.

– Utredningarna ger oss underlag för att kunna arbeta enligt skadelindringsprincipen, vilket innebär att vi i möjligaste mån ska arbeta enligt ordningen undvika intrång, genomföra behövliga skyddsåtgärder, återställa. I vissa fall kan det bli fråga om kompensationsåtgärder, säger Katrin Nielsen.

Vatten och mark undersöks

Vattnet på de båda platserna undersöks både för att kartlägga arter och för att få underlag om vattenstatus. I samband med de geotekniska undersökningarna görs även provtagning för att utreda förekomst av föroreningar.

– I Lilla Edet har vi kartlagt var det historiskt funnits industrier och annan miljöstörande verksamhet som kan ha förorenat marken. Genom provtagning kommer vi att få ytterligare information kring om det finns områden som behöver saneras eller hanteras med restriktioner, säger Katrin Nielsen.

När det gäller den mer exakta placeringen av slussen och vad denna kan leda till i form av fastigheter som eventuellt behöver lösas in, så kommer det att finnas en klarare bild av det efter årsskiftet.