Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Utredningen om befintlig sträckning klar – nytt samråd nästa år

Utredningen om att bygga ny slussled i befintlig sträckning i Trollhättan är klar. Kunskaperna från utredningen tas nu med till ett nytt samråd om placeringen av Trollhättans nya slussar.

Den tvådelade utredningen om att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan är klar.

Den del av utredningen som tittar på risker och byggbarhet visar att det är komplext men tekniskt möjligt att bygga en ny slussled i befintlig sträckning samt att alternativet innebär en avstängning på minst tre år, påverkar kulturmiljön i dagens slussområde och inte ger några påtagliga kostnadsvinster jämfört med att bygga i ny sträckning.

Den del av utredningen som berör konsekvenser för sjöfart och näringsliv runt Vänern visar att stängningen av Vänersjöfarten under ombyggnadstiden påverkar företag, hamnar, redare och turistnäring negativt på flera sätt – till exempel måste en del företag flytta eller lägga ner och andra får stora omställningskostnader då de måste lägga om sina transporter.

När företag väl ställt om till en annan transportform byter de oftast inte tillbaka eftersom det kostar på alltför mycket att återigen byta transportsätt om man inte måste. Detta, i kombination med att företag måste lägga ner eller flytta på grund av avstängningen, riskerar leda till ett minskat behov och minskad användning av den nya slussleden.

– De stora konsekvenserna för aktörerna runt Vänern gör att det bli svårt att uppnå syftet med nya slussar om vi bygger i befintlig sträckning. Men utredningens resultat kommer att tas med som underlag i ett nytt avgränsningssamråd under första halvan av nästa år, säger projektledare Mikael Rintala.

Varför ska det hållas ett nytt samråd?

– Vi ser att vi behöver beskriva olika sträckningsalternativ på ett bättre sätt. Även alternativ som valts bort kommer vi att presentera och förklara varför vi valt bort dem. Vi kommer också att förorda ett alternativ vid nästa samråd. Fram tills dess kommer vi att hämta in mer kunskap. En del i det är att försöka ge svar på många av de synpunkter och funderingar som kom in under det första samrådet, inte bara om placeringen utan också om sådant som till exempel masshantering, säger Mikael Rintala.

När kommer ert beslut om vilket alternativ ni vill gå vidare med?

– Efter samrådet ställer vi samman och bemöter alla synpunkter vi fått in i en ny samrådsredogörelse. Sedan har vi en intern process och förstås en kommunikation med Trollhättans stad för att komma fram till ett ställningstagande. Vi siktar på att ha det framme hösten 2023, säger Mikael Rintala.

Här finns utredningen om befintlig sträckning

På vår dokumentsida hittar du utredningen i sin helhet.

Bakgrund om den nya utredningen

I början av 2022 beslutade vi oss för att ytterligare genomlysa det tidigare utredda och avfärdade alternativet att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan. Anledningen till det var dels att slussar på en ny plats får stora konsekvenser oavsett placering, dels att det under avgränsningssamrådet (som pågick nov. 2021–feb. 2022) kom in många frågor och synpunkter om att bygga nya slussar i befintlig sträckning.

Den nya utredningen genomfördes mellan januari och september 2022 och är tvådelad.

  • Den första delen handlar om följderna av att bygga i befintlig sträckning för aktörer runt Vänern, som företag, hamnar och kommuner. Dessa har intervjuats och fått svara på frågor i en enkätundersökning om till exempel arbetstillfällen, omställningsmöjligheter och alternativa transportsätt utifrån det faktum att kanalen måste stängas av under en längre period om man bygger nya slussar i befintlig sträckning.
  • Den andra delen av utredningen handlar om den mer tekniska sidan: vad är tekniskt genomförbart, vilka risker finns, hur påverkas omgivningen och hur lång tid tar det.

Trollhättans stad en del av referensgruppen

En referensgrupp har under utredningens gång deltagit i arbetet för att skapa större delaktighet och transparens och för att Trafikverket, Sjöfartsverket och de konsultföretag som genomfört utredningarna ska få inspel ur olika perspektiv från berörda aktörer.

I referensgruppen finns representanter för Trollhättans stad, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Västra Götalandsregionen, region Värmland och Vänersamarbetet, som är en ekonomisk förening för de 13 kommunerna kring Vänern. Föreningen arbetar för att utveckla Vänerområdet inom samordning, näringsliv och kommunikation.