Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 156, Skoghem–Backadal, stigningsfält

Vi ska bredda vägen cirka 1,3 kilometer för att skapa ett stigningsfält, det vill säga ett extra körfält, i norrgående riktning för att möjliggöra omkörning av fordon.

Vad?

Ett stigningsfält i norrgående riktning från Skoghem till Backadal strax utanför Skene.

Varför?

Förbättra trafikflödet och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Västra Götalands region har speciellt pekat ut väg 156, Skene–Ryamotet, för att den har betydelse för arbetspendling, kollektivtrafik och tunga transporter.

I nuläget är vägen:

  • smal med många utfarter
  • ojämn med många lutningar
  • drabbad av bergsskärningar som ger ojämn hastighet
  • högt trafikerad, vilket leder till köbildning särskilt under morgontrafiken mot Göteborg.

Projektet består av att bygga om en 1+1-väg till 2+1-väg mellan Skoghem och Backadal strax utanför Skene, i Marks kommun. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem. Den totala längden blir cirka 1,3 kilometer. Vägen breddas på norra sidan.

På sträckan där vi föreslår ett stigningsfält bör av trafiksäkerhetsskäl inte enskilda utfarter med vänstersvängfält tillåtas. Vi har utrett samtliga nio utfarter och landat i ett förslag där sju av dem ska stängas och fastighetsägarna får nya anslutningar till väg 156.

Syftet med åtgärden är att höja standarden på sträckan, förbättra trafiksäkerheten vid vissa viktiga knutpunkter och förbättra sidoområdena.

Aktuellt om pågående bergsprängning

Bergsprängning kommer att pågå fram till januari/februari 2023.

Sprängningen kommer att ske nästan varje dag (måndag–fredag) mellan klockan 09:00–15:00. Det kommer att sprängas 1–2 gånger per dag.

Under sprängningsskedet kommer vägen att vara stängd i max 10 min.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Planerad byggstart Hösten 2022

2 Klart Sommaren 2023

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44