Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 168, gång- och cykelväg Vävra–Tjuvkil

Vi bygger gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil i Kungälvs kommun. Avsikten är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg, 3,4 km, mellan Vävra och Tjuvkil längs väg 168.

Varför?

Öka säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen är överklagad, projektet väntar på besked från regeringen. Bygghandling är framtagen. Produktionsstart när vägplanen vunnit laga kraft, tidigast hösten 2023.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för tre nya gång- och cykelvägar. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar leder förhoppningsvis till att fler väljer ett mer miljövänligt transportsätt än bil.

Sträckan Vävra–Tjuvkil finansieras i sin helhet av Kungälvs kommun

Aktuella sträckor

Väg 168, Vävra–Tjuvkil (3,4 km) – pågår.
Väg 168, Stället–Risby (4,6 km) – öppnad för trafik oktober 2020.
Väg 574, Kareby–Kode (6,8 km) – öppnad för trafik april 2020.

Bakgrund

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal sträckor utmed väg 168 som i dag inte är sammanlänkade med det nuvarande gång- och cykelvägnätet. Målet är att skapa ett enhetligt trafiksäkert stråk för cyklister och gående.

Trafikverket ansvarar för att driva processen för att gång- och cykelvägarna ska vara färdigbyggda år 2024. Det innebär att Trafikverket driver allt från planering till byggande av delsträckorna.

Aktuellt

På sträckan Vävra–Tjuvkil är vägplanen fastställd men överklagad. Projektet väntar på att regeringen ska ta ställning till överklagan. 

När vägplanen vunnit laga kraft kommer entreprenör att upphandlas och produktion starta. Planerad byggstart tidigast hösten 2023.

Handlingar finns att ta del av under rubriken "Aktuella handlingar" på sidan Dokument.

Tidslinje

1 Samråd, informationsmöte och beslut om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan Januari–juni 2016

2 Arbete med samrådshandling, lokalisering och fortsatta samråd Augusti 2016–juni 2017

3 Tidplan justerad (förstärkningsåtgärder krävs, sidvalsanalys med mera) Januari 2017–november 2019

4 Beslut om ny placering av gång- och cykelväg på norra sidan av väg 168 och omtag av projektet December 2019–juni 2020

5 Samråd och sammanställning av inkomna synpunkter Juli 2020–juni 2021

6 Vägplan inskickad för fastställelse Juni 2021

7 Vägplan fastställd Oktober 2021

8 Vägplan överklagad November 2021

9 Planerad byggstart Augusti 2023

10 Gång- och cykelväg öppnas för trafik Juni 2024

Kontakt

Ulrika Holterberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 31 23

Peter Kolm

Biträdande projektledare

Telefon: +46 73-077 10 10