Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 168, gång- och cykelväg Vävra–Tjuvkil

Vi bygger gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil i Kungälvs kommun. Avsikten är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg, 3,4 km, mellan Vävra och Tjuvkil längs väg 168.

Varför?

Öka säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen vann laga kraft i december 2022. Nu arbetar vi med upphandling av entreprenör inför planerad byggstart sensommar/höst 2023.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för tre nya gång- och cykelvägar. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar leder förhoppningsvis till att fler väljer ett mer miljövänligt transportsätt än bil.

Sträckan Vävra–Tjuvkil finansieras i sin helhet av Kungälvs kommun

Aktuella sträckor

Väg 168, Vävra–Tjuvkil (3,4 km) – pågår.
Väg 168, Stället–Risby (4,6 km) – öppnad för trafik oktober 2020.
Väg 574, Kareby–Kode (6,8 km) – öppnad för trafik april 2020.

Bakgrund

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal sträckor utmed väg 168 som i dag inte är sammanlänkade med det nuvarande gång- och cykelvägnätet. Målet är att skapa ett enhetligt trafiksäkert stråk för cyklister och gående.

Trafikverket ansvarar för att driva processen för att gång- och cykelvägarna ska vara färdigbyggda år 2024. Det innebär att Trafikverket driver allt från planering till byggande av delsträckorna.

Tidslinje

1 Samråd, informationsmöte och beslut om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan Januari–juni 2016

2 Arbete med samrådshandling, lokalisering och fortsatta samråd Augusti 2016–juni 2017

3 Tidplan justerad (förstärkningsåtgärder krävs, sidvalsanalys med mera) Januari 2017–november 2019

4 Beslut om ny placering av gång- och cykelväg på norra sidan av väg 168 och omtag av projektet December 2019–juni 2020

5 Samråd och sammanställning av inkomna synpunkter Juli 2020–juni 2021

6 Vägplan inskickad för fastställelse Juni 2021

7 Vägplan fastställd Oktober 2021

8 Vägplan överklagad November 2021

9 Planerad byggstart Augusti 2023

10 Gång- och cykelväg öppnas för trafik Juni 2024

Kontakt

Ulrika Holterberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 31 23

Peter Kolm

Biträdande projektledare

Telefon: +46 73-077 10 10