Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1757, Olsfors, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter på väg 1757 vid Olsfors i Bollebygds kommun.

Vad?

Bygga ny gång- och cykelväg och nya tätortsportaler samt tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Under maj och juni handlar vi upp entreprenör. Planerad byggstart är augusti/september 2022.

Om projektet

Trafikmiljön genom Olsfors ska tydligare visa för alla som rör sig längs väg 1757 att vägen går genom en tätort. Vi planerar därför att bygga för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Vi planerar för bättre trafikmiljö

Vi kommer att bygga tätortsportaler vid de två korsningarna väg 1757/1759 (Gesebolsvägen) och väg 1757 (Upptröstvägen/Eriksdalsvägen). Det gör vi för att minska korsningarnas storlek och för att säkerställa att trafikanterna följer hastighetsgränserna på 50 km/tim respektive 30 km/tim genom tättbebyggt område. Dessutom ska vi förbättra övergången över vägen för oskyddade trafikanter. Det gäller speciellt för skolbarn som går över korsningen Upptröstvägen och Bäckvägen på vägen till skolan, men även för andra som rör sig på sträckan.  

Dessutom planerar vi att bygga en ny gång- och cykelväg på cirka 300 meter norr om väg 1757, väster om Eriksdalsvägen öst, där gång- och cykelvägen tar slut i dag. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa och bygga om hållplats Olsfors samt bygga en stopphållplats vid Bråtes bro.

Tidsplan

1 Planerad byggstart Augusti/september 2022

2 Preliminärt klart Vintern 2022

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44