Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1757, Olsfors, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter på väg 1757 vid Olsfors i Bollebygds kommun.

Vad?

Bygga ny gång- och cykelväg och hastighetssänkande åtgärder samt tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektet är klart och det är öppnat för trafik, Endast några få efterarbeten pågår. Denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 5 juni 2023.

Om projektet

Trafikmiljön genom Olsfors ska tydligare visa för alla som rör sig längs väg 1757 att vägen går genom en tätort. Vi planerar därför att bygga för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Vi planerar för bättre trafikmiljö

Vi kommer att bygga två stopphållplatser vid busshållplatserna Bråtes bro och Olsfors. En stopphållplats innebär att trafiken i ett körfält bromsas upp när en buss stannar vid hållplatsen och bidrar till en säkrare gångpassage över vägen. Trafiken i motsatt körfält påverkas inte. Vi gör de här åtgärderna för att säkerställa att hastighetsgränserna efterföljs genom Olsfors. Passagen över vägen blir säkrare för oskyddade trafikanter, speciellt för skolbarn på väg till och från skolan. 

Vi planerar också att förlänga den befintliga gång- och cykelvägen med en ny sträckning mellan fotbollsplanen och busshållplats Bråtes bro. Den nya sträckningen kommer bli ungefär 300 meter.

Tidsplan

1 Planerad byggstart September 2022

Vi planerar att all belysning, hållplatser, refuger och gång-  och cykelbana ska vara klart och öppet för trafik i april 2023. 

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44