Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 178/740, cirkulationsplats, bussterminal och pendelparkering, Tegneby

Vi har byggt en cirkulationsplats, en bussterminal och en pendelparkering vid korsningen mellan väg 178 och 740. Detta för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och främja resande med kollektivtrafik.

Vad?

Vi bygger en cirkulationsplats, bussterminal och en pendelparkering.

Varför?

För att öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten och främja resandet med kollektivtrafik.

Nuläge

Byggarbetet är klart och slutbesiktat. Sidan kommer tas bort från Trafikverkets webbplats 5 januari 2024.

Om projektet

Vi har byggt en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 740 och 178 för att öka framkomligheten för trafiken på anslutningsvägarna. I samband med bygget har vi också flyttat pendelparkeringen och utökat den med fler platser. Vi har dessutom byggt en bussterminal, då vi ändå behövde flytta busshållplatserna vid korsningen.

Nedan ser du fyra illustrationbilder på hur cirkulationsplatsen, bussterminalen och pendlarparkeringen ser ut när de är klara. 

Tidsplan

Vi genomförde samrådsmöten med Länsstyrelsen, Orust kommun och Västtrafik. Även allmänheten fick under våren 2020 möjlighet att inkomma med synpunkter på samrådsunderlaget. Detta gjordes då tillgängligt via vår hemsida samt att det annonserades om händelsen i ortstidningen. Synpunkter kunde skickas in skriftligen vilka sammanställdes övergripande i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlag och samrådsredogörelse utgör underlag för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Alla inkomna synpunkter beaktades i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen beslutatde att projeket inte kommer innebära betydande miljöverkan.

Under detta skede genomfördes ett samrådsmöte med allmänheten, på plats i Tegneby. Annonsering av samrådsmötet gjordes i ortstidningen och via trafikverkets hemsida. Fastighetsägare inom utredningsområdet kallades till samrådsmötet via brev. Synpunkter skickades sedan till Trafikverket skriftligen och sammanställdes i samrådsredogörelsen. Ytterligare samrådsmöten har även genomförts med övriga intressenter till exempel Västtrafik, Orust kommun, Länsstyrelsen och ledningsägare.

Granskningshandlingen av vägplanen kungjordes och förslaget ställdes ut för granskning under en period av minst 30 dagar  Detta föregås av annonsering i ortstidningen och via Trafikverkets hemsida. Berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter hade då återigen möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget, som sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Vägplanen skickades in till Juridik och planprövning för fastställelse. 

6 Vägplanen är fastställd maj 2022

7 Planerad byggstart 10 januari 2023

8 Beräknas bli klart I slutet av 2023

Kontakt

Salaam Ali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 95