Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1939 Gråbovägen–Olstorpsvägen, cirkulationsplats och tillgänglighetsanpassning av hållplatser

Vi planerar att bygga om korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi planerar också för att bygga om två busshållplatser.

Vad?

Ombyggnad av korsning Gråbovägen/Olstorpsvägen och två busshållplatser.

Varför?

Göra korsningen säkrare för både gång-, cykel- och motortrafik, och tillgänglighetsanpassa hållplatser så att de ska fungera bättre för fler resenärer.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området. Många av dem är skolbarn och ungdomar. På sträckan mellan korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen ligger även två busshållplatslägen (hållplats Stora Lundby Kyrka) på ömse sidor om Gråbovägen. Där saknas i dag en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Ny cirkulationsplats

Korsningen mot Olstorpsvägen bygger vi om till en cirkulationsplats. I samband med det flyttar vi ner och tillgänglighetsanpassar hållplatsen Stora Lundby kyrka till ett nytt läge i direkt anslutning till cirkulationsplatsen. Vi bygger cirkulationsplatsen så att den sänker hastigheten på vägen förbi korsningen. På så sätt skapar vi en säkrare övergång för dem som ska ta sig till och från hållplatsen.

Dessutom tillgänglighetsanpassar vi busshållplats Gråbo industriområde (båda lägena) för att ​bussresandet ska fungera bättre för fler resenärer.​

Aktuellt

Vid korsningen Olstorpsvägen/Gråbovägen arbetar vi med stensättning och justering av ytor inför asfaltering. Vi bygger på en sida i taget och trafiken leds om på den sida där inte arbete pågår. 

Risk för extra trafikstörningar dagtid vardagar 3–12 april

Under perioden måndag 3 april till onsdag 12 april bygger vi en refug vid den nya cirkulationsplatsen. Det är ett trångt parti och endast ett körfält kommer att vara öppet för trafik dagtid vardagar klockan 9–15 under denna period (28 mars–6 april), trafiken regleras då med tillfälliga trafiksignaler. Övrig tid kommer två körfält att vara öppna, ett i vardera körriktning Det finns risk att detta arbete medför mer köer än våra tidigare arbeten. Tack för din förståelse. 

Så påverkas trafiken annars under byggtiden

  • Hastighetsnedsättningar från 70 km/tim till 50 km/tim respektive 30 km/tim.
  • Vid vissa arbeten kommer endast ett körfält vara öppet för trafik och trafiken regleras då med flaggvakt, detta gäller vardagar klockan 9–15, övrig tid kommer två körfält att vara öppna för trafik.

Farthinder för bättre arbetsmiljö och trafiksäkerhet

Trafikverket har stort fokus på både god arbetsmiljö för de som arbetar i våra projekt och bra trafiksäkerhet för de som åker längs vägarna. För att uppnå det är det viktigt att trafiken förbi arbetsområdet håller hastighetsbegränsningen. Begränsningen gäller hela dygnet alla dagar i veckan, för passerande trafikanters säkerhets skull.

För att se till att alla trafikanter håller hastighetsbegränsningen finns det frästa spår i asfalten där 30 km/tim är högsta tillåtna hastighet. Spåren är 2–3 centermeter djupa och är utförda enligt de krav som finns för hastighetsdämpande åtgärder på sträckor med en hastighetsbegränsning på 30 km/tim.

Tack för att du visar hänsyn genom att köra försiktigt förbi arbetsområdet och håller föreskriven hastighet. Det är stökigt nu, men på sikt kommer det att bli lättare att ta sig fram.

Tidsplan

1 Planerad byggstart månadsskiftet september/oktober 2022

2 Klart våren/sommaren 2023

Kontakt

Andréa Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 59