Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 527, Garverivägen–Basåsvägen, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 527. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 527, Hällingsjövägen, mellan Garverivägen och Basåsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 527, Hällingsjövägen, mellan Garverivägen och Basåsvägen. Det finns sedan tidigare en gång- och cykelväg från Garverivägen ut mot kollektivtrafikknutpunkten Källarbacken på väg 156, men det saknas gång- och cykelväg mellan Basåsvägen och Garverivägen. Det är många som går till hållplatsen den vägen, och det saknas vägren. På en del av sträckan kantas vägen av berg på ena sidan och sjö på den andra. Den nya gång- och cykelvägen ska öka möjligheten att ta sig till hållplats Källarbacken på ett säkert sätt och ge bättre förutsättningar att åka kollektivt.

Den 500 meter långanya gång- och cykelvägen ska att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även  möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Så påverkas du som bor i närheten under byggtiden

Vi arbetar i huvudsak på dagtid. Under arbetets gång är hastigheten nedsatt på delar av sträckan och framkomligheten är begränsad. På delar av sträckan kommer vi periodvis stänga av ett körfält, och reglerar då trafiken med trafikljus.

Vi gör sprängningar på vardagar mellan klockan 10.00 och 14.00. När vi spränger är vägen helt avstängd i cirka 10 minuter i taget.

Översiktskarta

Markering i kartan visar sträckningen av gång- och cykelvägen mellan Garverivägen och Basåsvägen.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Garverivägen och Basåsvägen längs väg 527, Hällingsjövägen. Ett svart streck visar planerad sträckning.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Under sommaren 2019 har samråd skett med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda osm kan antas bli berörda av projektet. 

Det framtagna samrådsunderlaget skickades till länsstyrelsen som under hösten 2019 beslutade att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

3 Samrådsmöte våren 2020

Vägplanen var ute på granskning/kungörelse under sommaren 2020 där alla hade möjlighet att inkomma med synpunkter.

Vägplanen lämnades in för fastställelseprövning under hösten 2020.

6 Byggstart november 2022

7 Beräknas bli klart sommaren 2023

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60