Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 527, Garverivägen–Basåsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 527. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 527, Hällingsjövägen, mellan Garverivägen och Basåsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och vi förbereder för entreprenörsupphandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 527, Hällingsjövägen, mellan Garverivägen och Basåsvägen. Det finns en gång- och cykelväg från Garverivägen ut mot kollektivtrafikknutpunkten Källarbacken på väg 156, men det saknas gång- och cykelväg mellan Basåsvägen och Garverivägen. Det är många som går till hållplatsen den vägen, och det saknas vägren. På en del av sträckan kantas vägen av berg på ena sidan och sjö på den andra. Den nya gång- och cykelvägen ökar möjligheten att ta sig till hållplats Källarbacken på ett säkert sätt och ger bättre förutsättningar att åka kollektivt.

Den 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Under sommaren 2019 har samråd skett med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda osm kan antas bli berörda av projektet. 

Det framtagna samrådsunderlaget skickades till länsstyrelsen som under hösten 2019 beslutade att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

3 Samrådsmöte våren 2020

Vägplanen var ute på granskning/kungörelse under sommaren 2020 där alla hade möjlighet att inkomma med synpunkter.

Vägplanen lämnades in för fastställelseprövning under hösten 2020.

Byggstart kommer preliminärt att ske under november/december 2022.

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78