Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 542, Davids väg–hållplats Björröd, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Härryda kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 542. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids väg och busshållplats Björröd.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi förbereder upphandling av projektör för att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids väg och busshållplats Björröd i samarbete med Härryda kommun. Den kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar.

Den ​250 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Planerad byggstart Troligen 2023

Kontakt

Lina Stenholt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 00 55