Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 574, Anråsvägen–Bråland, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Stenungsunds kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 574. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 574 mellan Anråsvägen och befintlig gång- och cykelväg i Bråland.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vilande.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 574 mellan Anråsvägen och Bråland i samarbete med Stenungsunds kommun. I Bråland kommer den att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

Den 400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd maj 2018

2 Samråd oktober 2018