Logga in
Logga in

Ledningsarbeten i Allén 17-20 juni

Den 17 – 20 juni kommer vi att stänga av Nya Allén i västergående riktning för att lägga ned en fjärrvärmeledning. Arbetet kommer att orsaka buller i omgivningen. Vi gör vad vi kan för att dämpa påverkan.

Ledningsomläggningarna måste synkas med den övriga byggnationen av station Haga, trafiken ska flyta på och när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla finns det också specifika datum som vi behöver förhålla oss till. När vi lägger ned fjärrvärmeledningen den 17 - 20 juni kommer vi därför att arbeta dygnet runt.

Vi kommer att utföra mindre schaktarbeten, vilket bland annat innebär att vi först behöver riva bort asfalt, för att sedan lägga ny när ledningen väl är på plats. Om möjligt försöker vi att utföra de mest bullrande arbetsmomenten till dag- och kvällstid 07.00-22.00. Riktvärdet för buller varierar över dygnet; kvälls- och nattetid är de med hänsyn till omgivningen lägre än på dagtid. Då för- och efterarbeten för att få fjärrvärmeledningen på plats kommer att utföras dygnet om, riskerar användningen av vissa maskiner att överskrida riktvärdet.

Befintliga byggplank kommer därför att kompletteras med tillfälliga bullerskärmar, så kallade Echo Barriers. Nivåerna kontrolleras också på plats med kontinuerlig bullermätning under arbetets gång.

Är du trafikant i området?

Från den 17 juni (18.00) till och med den 20 juni (06.00) kommer vi att stänga av Nya Allén i västergående riktning för att lägga ned en fjärrvärmeledning. Biltrafiken leds under avstängningen tillfälligt om mot Järntorget via Raul Wallenbergs gata, Vasagatan, Sprängkullsgatan, Övre Husargatan och Linnégatan. Även gång- och cykeltrafiken leds om, var uppmärksam på skyltningen i området. Avstängningen påverkar inte kollektivtrafiken.

Här kan du läsa mer om hur helgens arbeten på verkar trafiken i området

Bakgrund

I området pågår det stora ledningningsarbeten. Ett omfattande arbete som utförs i etapper och inleddes våren 2019. Arbetet innebär att vi bland annat leder om vattenledningar, tryckvattenledningar, gasledningar och ledningar för fjärrkyla respektive fjärrvärme. Vi kommer samtidigt också att förnya systemet och byta ut äldre ledningar, vissa från tidigt 1900-tal. Bland annat kommer en teglad dagvattenledning och äldre blyfogade gjutjärnsledningar att ersättas med polyeten, stål eller betong.