Logga in
Logga in

Västlänken Har du frågor om tunneldrivningen under Fogelbergsparken mot station Haga?

Kanske kan du få svar på dem i vår samling av vanliga frågor. På den här sidan hittar du också fyra filmer där några av de viktigaste frågorna besvaras av våra experter.

Filmerna är ett mediealternativ till innehållet i Frågor och svar här nedan.

Det här ska vi bygga

Vi kommer att arbeta ungefär 50 meter under jord och bygga något som vi kallar för trumpeten. Det är den sträcka i tunneln där vi successivt går över från två spår till fyra spår när vi närmar oss stationsutrymmet. Själva formen på sträckan är som en trumpet, eller en tratt, därav namnet. Tillsammans med Akademiska Hus bygger vi även en ny uppgång till station Haga i Handelshögskolans nya lokaler. 

Nej, det kommer vi inte att kunna göra. Våra bullerberäkningar visar att vi kommer att överskrida riktvärdet för buller i en del fastigheter kring Nedre Fogelbergsgatan och Haga kyrkogata. De som bor där kommer vi att erbjuda tillfällig vistelse, alltså ersättningsboende. Vårt mål är att kunna skicka ut erbjudandet 2-3 veckor innan störningen börjar.

Mark- och miljödomstolen har beslutat om vilka riktvärden för exempelvis bullernivåer som gäller när vi bygger Västlänken. Om vi måste överträda dem i något sammanhang, måste vi söka dispens hos länsstyrelsen. Och om vi får denna dispens får vi lov att överskrida Mark- och miljödomstolens riktvärden under den period som vi behöver göra det. 

Nej det får vi inte, vi har en miljödom att förhålla oss till. Om en situation skulle uppstå där vi inte klarar riktvärdet för bullrande verksamhet får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus under helgfri måndag - fredag 07.00-19.00. 

Till grund för Trafikverkets dispensansökan ligger de stomljudsutredningar som vi gör i närområdet. Dispenserna är givna utifrån dessa beräknade nivåer och följs upp med mätningar i byggskedet. 

Boende i området har redan börjat märka av våra arbeten och kommer att göra det under minst 2-3 år.  Om man bor kring Föreningsgatan och Övre Fogelbergsgatan, kommer störningarna att minska allteftersom. Men om man bor i området mellan Västergatan-Haga Kyrkogata och Nedre Fogelbergsgatan blir det tyvärr störningar från och med nu och några år framåt tills berget i stationsområdet är uttaget.

Då får vi avbryta arbetena och utreda vad det är som har inträffat. När det inträffar ett överskridande meddelar vi även länsstyrelsen. 

Om bullerberäkningar visar att riktvärden för buller och stomljud riskerar att överskridas lämnar vår entreprenör in en dispensansökan till Trafikverket. Eventuella skyddsåtgärder som kan vidtas och alternativa arbetsmetoder ska ha utretts innan ansökan skickas in. Om Trafikverket beviljar dispensen skickas ansökningen vidare till tillsynsmyndigheten för samråd.

Det som ska framgå vid en ansökan är:

  • Vilka arbeten som avses
  • Vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
  • Hur länge arbetet kommer att pågå
  • Vilka fastigheter som berörs
  • Att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller skyddsåtgärder som innebär att arbetet inte överskrider riktvärdet.

Vi erbjuder tillfälligt boende om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

  • Fem dagar i sträck
  • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

Vi kan också erbjuda tillfälligt vistelse om det finns särskilda behov, till exempel till personer med nattarbete, som har små barn hemma, äldre och sjukskrivna. 

Nej, ni kommer inte att höra tågen när tunnel väl öppnar för trafik. Tågtrafiken alstrar inte samma typ av ljud som våra arbeten. Vi har ett krav på att stomljud i driftskede inte ska överstiga 30 dBA och vi bygger anläggningen så att vi klarar det.

Så bygger vi berg

Här växer Huvudtunneln succesivt i omfång, från 18 till 30 meter i spännvidd i form av en trumpet eller en tratt. Trumpeten är cirka 70 meter lång och därefter börjar stationsområdet.

Berguttaget sker med traditionell borrning och sprängning,  men vi spränger inte hela tunnelarean i en salva. Berguttaget sker i stället genom att vi först spränger ut de två yttersidorna i tunneln, så kallade sidopiloter. Därefter går vi tillbaka till början av ”trumpeten” och spränger ut resterande mittpelare, som också kallas för centrumstross. 

Uttag med traditionell borrning och sprängning innebär att v borrar hål i berget i tunnelfronten och laddar dem med sprängämnen. I en ”sprängsalva” spränger vi normalt bort mellan 2 och 5 meter berg.

En arbetscykel med borrning, laddning och sprängning tar cirka 5-8 timmar. Själva sprängningen tar mellan 5-15 sekunder.

Efter sprängningen tar det cirka 4-7 timmar att lasta ut berget. Efter utlastning rensar vi den utsprängda tunnelkonture från kvarvarande löst berg, det kallas också för att skrota.  Detta tar ungefär 2-4 timmar beroende på storlek på sprängsalvan och bergets kvalitet.

Efter skrotning sker geologisk kartering och förstärkning av berget med bergbultar och sprutbetong. Därefter påbörjas ny sprängcykel med borrning, laddning, sprängning, utlastning, skrotning, kartering och förstärkning.

Var 18:e tunnelmeter sker förinjektering av berget, då utförs en ”injekteringsskärm”.

Injektering innebär att vi tätar befintliga sprickor i berget för att förhindra att vatten läcker in i tunneln och grundvattennivån sänks i omgivningen. För en injekteringsomgång borrar vi cirka 25 meter långa hål i en krans runt hela tunnelkonturen. Därefter pumpar vi in en vatten- och cementblandning i hålen. Därefter behöver injekteringen härda i fem timmar innan nästa borrningsmoment kan påbörjas. En injekteringsskärm tar mellan 2 och 4 dagar att utföra och omfattar minst 2 omgångar av injektering innan man kan gå vidare med borrning för nästa sprängsalva.

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och skrotning med hydraulhammare, utför vi nästan uteslutande på vardagar, 07.00–19.00 beroende på verkligt uppmätta värden. Tysta arbeten exempelvis: bultsättning, betongsprutning och injektering kan utföras under kväller och nätter.

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag 07.00-22.00 Tiderna för sprängning styrs av polistillstånd som entreprenören söker.

Tiderna för sprängning styrs av polistillstånd som entreprenören söker. Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller men under en kort tid. Bullret som uppstår har också en annan frekvens än vanligt stomljuds- och luftburet buller. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för varken luftburet buller eller stomljud kvällstid.

Ja, via vår webbsida kan man anmäla sig till vår sprängförvaningstjänst. Man kan välja om man vill bli uppringd, få ett sms eller ett e-postmeddelande, inom 30 minuter innan en sprängning äger rum.

Alla bergmassor som tas ut mellan station Haga och entreprenadgränsen vid Landala torg lastas ut genom servicetunnel Linné. Från Linnéplatsen tar sig transporterna ut till Vikans kross på Hisingen, via Dag Hammarskjöldsleden, Flatåsmotet, Högsboleden och Älvsborgsbron.

Stomljud och andra störningar

Stomljud kallas buller som tar sig in i huset via marken. Vibrationerna fortplantas in i byggnader via grundläggningen och byggnadsstommen, och blir till hörbart ljud när golv, väggar och tak i ett rum vibrerar.

Hur högt stomljudet upplevs beror på flera faktorer till exempel bergets beskaffenhet, avstånd till bullerkällan eller byggnadens grundläggning. Är ditt hus grundlagt på berg är risken stor att du märker av stomljuden mer än om huset är grundlagt på lera. Även om stomljudsnivån inte överskrider riktvärden för buller kan det upplevas som mycket störande. 

Störningarna från stomljud är svåra att begränsa på annat sätt än att styra vid vilken tidpunkt arbetet utförs.

Stomljud kallas buller som tar sig in i huset via marken. Stomljudet är ursprungligen vibrationer i berget som uppstår vid till exempel borrning eller losstagning av löst material med hydraulhammare, skrotning. Vibrationerna fortplantas in i byggnader via grundläggningen och byggnadsstommen, och blir till hörbart ljud när golv, väggar och tak i ett rum vibrerar.

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken och som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar.Ofta kan sprängningarna kännas och höras en bra bit från tunnlarna. Människor och djur kan vara väldigt känsliga för vibrationer och när en salva går kan vi uppleva det som att något farligt händer. 

Ett riktvärde för vibrationer har beräknats för alla byggnader inom 150 meter från Västlänkens sträckning, samt för byggnader med känslig grundläggning. De riktvärden som är satta har en stor marginal mot byggskada och varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor.

Hur vi uppfattar störningarna är väldigt individuellt, men det är en mängd olika faktorer som påverkar hur väl vi märker stomljud och vibrationer. Förutom bostadens grundläggning påverkas stomljudsnivån även av tunnelns djup under din bostad och vilket våningsplan du bor på. Bor du i ett hus som är grundlagt på berg av bra kvalitet kommer du att bli mer påverkad än om huset är grundlagt i lera/jord. Stomljud och vibrationer är också mer märkbara inomhus än utomhus.

Inför byggstarten av Västlänken utfördes beräkningar på buller- och stomljudsnivåer och utifrån dessa beräkningar planerar vi vårt arbete. För att komplettera dessa beräkningar mäter vi även under produktion kontinuerligt buller, stomljud och
vibrationer. I takt med framdriften monterar vi därför mikrofoner och vibrationssensorer i hus där vi vill kontrollera nivåerna. Instrumenten skickar data automatiskt och vi kan följa upp påverkan från våra arbeten dagligen. 

Våra bullerberäkningar ligger som grund till i vilka fastigheter vi installerar mikrofoner och sensorer. I takt med framdriften sätter vi upp därför mätare i utvalda fastigheter för att kunna följa vår påverkan på omgivningen. För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar och följer upp de störningsanmälningar som kommer in.

Beroende på avstånd, fastigheternas grundläggning och ålder, får vissa hus också vibrationsmätare uppsatta.  Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna.

Fastigheter och skador

Ja, det finns en bred erfarenhet från tidigare sprängningar. Vi har gjort en riskanalys där vi har räknat fram ett vibrationsvärde som byggnaden ska klara av. Vibrationsnivåerna tas fram enligt Svensk standard som är den modell som används i Sverige för att ta fram riskanalyser inför sprängningsarbeten.

I Haga och Vasastaden finns det många byggnader med högt kulturvärde innehållande exempelvis kakelugnar och känslig interiör vilket man tar särskild hänsyn till i riskanalysen.

Vi ger våra entreprenörer tydliga restriktioner vilka bland annat rör bullernivå, grundvattensänkning, rörelser i marken och vibrationer. Entreprenörerna måste därefter anpassa sitt arbete, eller vidta åtgärder för att hålla våra restriktioner. Det kan till exempel handla om att anpassa arbetstider, använda mindre sprängsalvor när bergtunnlarna sprängs ut eller komplettera tätningen av berget (injektering).

Inför och under bygget av Västlänken besiktar vi enligt svensk standard de byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. Vi granskar väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen för att kunna förebygga och begränsa skador på fastigheter. De skadeförebyggande åtgärderna kan till exempel bestå av bullerplank eller grundförstärkning.

Vi har också ett omfattande kontrollprogram för att bevaka alla rörelser som kan uppstå.

Sättningar i byggnader kan uppstå på grund av sänkningar av grundvattennivån. Vid arbetet med Västlänken kan grundvattnet börja läcka in i tunneln genom små sprickor i berget. Kontroll av grundvattenberoende byggnader görs bland annat genom mätning av grundvattennivåer och sättningsrörelser.

Ser vi sänkningar av grundvattennivån sätter vi in åtgärder, till exempel tätar vi tunneln bättre genom injektering, vi kan också höja nivån genom infiltrering av vatten till grundvattenmagasinen. Genom att tillföra nytt vatten till magasinen motverkar vi att marken sätter sig i område som är känsliga.

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad) eller på en verksamhet (intäktsbortfall). Alla skador ska anmälas skriftligen.Då kan du gå in på våran hemsida och fylla i formuläret ”Anmäl skada” och utifrån det material som kommer in gör Trafikverket en första bedömning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa