Logga in
Logga in

Västlänken Projekt Västlänken klarar alla värden för luftkvaliteten

Västlänken håller sig inom alla gränsvärden för luftkvalitet. Inga överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer har skett och årsmedelvärden ligger betydligt under respektive MKN-värden.

Att följa upp miljöeffekter och vidta åtgärder för att minska risken för miljöskador är en viktig del i Västlänkens miljöarbete. Projektet mäter effekter kontinuerligt under året och varje år presenteras resultatet i en miljörapport som skickas till Länsstyrelsen. Du hittar rapporten längst ned på sidan. 

- Det är glädjande att våra mätningar visar att vi klarar alla värden för luftkvaliteten i staden. Vi har arbetat med att hitta åtgärder för att förebygga att luften förorenas. Vi har bland annat ställt hårda krav på utsläpp redan i anbudet för arbetsmaskiner och fordon. Detta är så klart positivt för Göteborgaren då det har funnits en oro hos omvärlden när det gäller luftkvaliteten i staden, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig i projekt Västlänken på Trafikverket.

De luftföroreningar som främst följs upp är kväveoxider (NO2) och partikelhalt i luften (PM10). Dessa två har pekats ut som extra viktiga att ha koll på eftersom det generellt är höga halter av kväveoxider och partikelhalt i stadsmiljö. Tabellerna nedan visar årsmedelvärden för dessa från 2016-2021. Miljökvalitetsnormen(MKN) ligger på 40 MKN och som tabellerna visar ligger utsläppen som projektet orsakar betydligt under det.

Årsmedelvärde NO2 (µg/m3)

Mätstation 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MKN
Haga 41 35 34 23 18 17,3* 40 µg/m3
Femman 22 17 17 17 14 14,3* 40 µg/m3
Korsvägen ID* 18 17 17 12 13,5 40 µg/m3

* Mätdata endast tillgängligt för perioden 2021-01-01 till 2021-07-31
ID* ingen data (mätningar ej utförts)

Årsmedelvärde PM10 (µg/m3)

Mätstation 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MKN
Haga 17 16 17 18 17 12,4* 40 µg/m3
Femman 14 13 13 13 12 8,9* 40 µg/m3
Korsvägen ID* 16 25 17 16 17,1** 40 µg/m3

* Mätdata endast för perioderna 2021-01-01 till 2021-01-28 samt 2021-03-11 till 2021-03-31 (48 dagar)
ID* ingen data (mätningar ej utförts)
** Mätbortfall under perioden från 2021-07-12 till 2021-08-19

Gränsvärde för människors hälsa för både kväve och partiklar är 40 µg/m3 och projektet klarar att innehålla detta i samband med byggandet av Västlänken. 

Vi mäter luftkvaliteten längs Västlänkens sträcka med hjälp av tre mätstationer. Mätstationerna är placerade i strategiska lägen i staden; vid Korsvägen vid Haga och vid Femmanhuset.

- Vi jobbar hårt för att projektet inte ska orsaka miljöskador av något slag. Att vi inte ska överskrida MKN för luft i Göteborg under byggskedet villkorades i tillåtlighetsprövningen som regeringen har fattat beslut om. Detta kan vi visa genom att följa luftkvaliteten på den station som vi själva har satt upp 2016 på Korsvägen där vi mäter luftkvaliteten i ett område som vi påverkar. Vi är bra på detta men det medför inte att vi kommer slappna av, utan vi kommer fortsätta göra allt för att minimera påverkan på miljön och på luftkvaliteten i centrala Göteborg kring Västlänkens stäckning, avslutar Mira.

Om miljörapporten

Projektet skriver en miljörapport varje tertial. Rapporten som skrivs för tredje tertialet skrivs som en årsrapport och skickas in till Länsstyrelsen.

I rapporten presenterar Trafikverket resultat av miljöuppföljning och kontroller för projektövergripande uppföljning inom avdelning Västlänken. Den miljöuppföljning och de kontroller som utförs baserar sig bland annat på kontrollprogram kopplade till projektets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken samt övriga av Trafikverket upprättade ansökningar och anmälningar för projektet.