Logga in
Logga in

Västra Götaland Förbigångspår Herrljunga Västra

På Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde skapar vi förutsättningar för ökad trafik genom ett antal kapacitetshöjande åtgärder. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Vad?

Vi bygger två förbigångsspår på ömse sidor av befintliga spår mellan Hallebo och Remmene kyrka på Västra stambanan, sträckan Göteborg–Skövde.

Varför?

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet och effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Nuläge

Byggnationen startade våren/sommaren 2021 och planeras att pågå till våren 2024. Markarbeten och byggnation av ny väg pågår sommaren 2022, läs mer i tidplanens steg 6 nedan.

Om projektet

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg–Skövde, identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering har valts utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av de båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår.

Både kapacitet och kvalitet på Västra stambanan behöver öka

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd – både kapacitet och kvalitet på banan behöver öka.

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Åtgärden ingår i nationell plan för transportinfrastrukturen och medger ökad trafik under högtrafikperioderna samt gör järnvägssystemet mindre känsligt för trafikstörningar.

Aktuellt i september 2022

Inom kort startar arbeten för upprustning av skogsvägen österut från Hallebo plankorsning. Under september månad kommer vägen periodvis att vara avstängd. Närmare information kommer att finnas på informationstavlor som placeras i anslutning till vägen.

Se tidslinjens steg 7 nedan för ytterligare information och karta.

Tidplan

Järnvägsplanen vann laga kraft den 23 april 2020.

Kontrakt med totalentreprenören Strukton Rail AB skrevs i maj 2021.

Trafikverkets totalentreprenör Strukton Rail AB, som ansvarar för att ta fram bygghandlingen och genomföra produktionen, påbörjade sin etablering måndagen den 12 juli 2021.

Från 26 oktober 2021 kommer vägen västerut från Hallebo plankorsning mot Lövelund att ersättas med en tillfällig parallell väg.

Markarbeten pågår längs med järnvägen sedan hösten 2021, vilka huvudsakligen innefattar byggnation av ny väg på södra sidan av järnvägen.

Miljömässiga kompensationsåtgärder, såsom småvatten för groddjur, färdigställdes enligt tidplan den 1 mars 2022.

Reducerad hastighet på Västra stambanan

Från 27 juni 2022 och åtta veckor framåt kommer markarbeten med
grundläggning för de nya spåren samt fundamentering för nya
kontaktledningsstolpar och -bryggor att utföras i samband med
enkelspårsdrift.

Enkelspårsdriften under den här perioden innebär att tågen endast
kommer att trafikera ett spår samt att hastigheten på banan mellan
Herrljunga och Vårgårda reduceras.

Mycket byggtrafik i området

Byggtrafiken kommer att påverka väg 1919 vid Remmene kyrka samt
vägen från Hallebo plankorsning till väg 181.
Vi ber om överseende med ökad trafik under perioden och ber trafikanter
att om möjligt välja annan väg.

Merparten av arbetet kommer att ske vardagar under dagtid men kan vid
enstaka tillfällen behöva utökas till kvällar och helger.

Inom kort startar arbeten för upprustning av skogsvägen österut från Hallebo plankorsning. Under september månad kommer vägen periodvis att vara avstängd. Närmare information kommer att finnas på informationstavlor som placeras i anslutning till vägen.

Upprustningen syftar till att förbereda inför stängning av Hallebo plankorsning. Arbetet kommer att ske vardagar under dagtid mellan Hallebo och Tåbol, se de två röda markeringarna i kartan. Vi ber om överseende med ökad trafik under perioden och ber trafikanter att om möjligt välja annan väg.

Vi planerar att stänga plankorsningen under våren 2023.

 

Karta som visar den avstängda vägen

Kontakt

Gabriela Bechtold

Projektledare

Telefon: +46 10-123 10 27

Stig Bolander

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 79