Logga in
Logga in

Västra Götaland Förbigångspår Herrljunga Västra

På Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde skapar vi förutsättningar för ökad trafik genom ett antal kapacitetshöjande åtgärder. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Vad?

Vi bygger två förbigångsspår på ömse sidor av befintliga spår mellan Hallebo och Remmene kyrka på Västra stambanan, sträckan Göteborg–Skövde.

Varför?

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet och effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Nuläge

Byggnationen startade våren/sommaren 2021 och planeras att pågå till våren 2024.

Om projektet

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg–Skövde, identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering väljs utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av de båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår.

Både kapacitet och kvalitet på Västra stambanan behöver öka

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd – både kapacitet och kvalitet på banan behöver öka.

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Åtgärden ingår i nationell plan för transportinfrastrukturen och medger ökad trafik under högtrafikperioderna samt gör järnvägssystemet mindre känsligt för trafikstörningar.

Tidplan

Järnvägsplanen vann laga kraft den 23 april 2020.

Kontrakt med totalentreprenören Strukton Rail AB skrevs i maj 2021.

Trafikverkets totalentreprenör Strukton Rail AB, som ansvarar för att ta fram bygghandlingen och genomföra produktionen, påbörjade sin etablering måndagen den 12 juli 2021.

Från 26 oktober 2021 kommer vägen västerut från Hallebo plankorsning mot Lövelund att ersättas med en tillfällig parallell väg.

Markarbeten pågår längs med järnvägen sedan hösten 2021, vilka huvudsakligen innefattar byggnation av ny väg på södra sidan av järnvägen.

Miljömässiga kompensationsåtgärder, såsom småvatten för groddjur, färdigställdes enligt tidplan den 1 mars 2022.

Från 27 juni 2022 och åtta veckor framåt kommer markarbetena att intensifieras då grundläggning för nya spår och fundamentering för nya kontaktledningsstolpar och bryggor görs i samband med enkelspårsdrift. Enkelspårsdriften under den här perioden innebär att tågen endast kommer att trafikera ett spår samt att hastigheten på banan förbi arbetsområdet reduceras.

Kontakt

Gabriela Bechtold

Projektledare

Telefon: +46 10-123 10 27

Stig Bolander

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 79