Logga in
Logga in

Västra Götaland Förbigångspår Herrljunga Västra

På Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde skapar vi förutsättningar för ökad trafik genom ett antal kapacitetshöjande åtgärder. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Vad?

Vi bygger två förbigångsspår på ömse sidor av befintliga spår mellan Hallebo och Remmene kyrka på Västra stambanan, sträckan Göteborg–Skövde.

Varför?

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet och effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Nuläge

Byggnationen startade våren/sommaren 2021 och planeras att pågå till våren 2024. Läs mer i tidplanen nedan.

Om projektet

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg–Skövde, identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering har valts utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av de båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår.

Både kapacitet och kvalitet på Västra stambanan behöver öka

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd – både kapacitet och kvalitet på banan behöver öka.

Projektet ingår som en del i att skapa förutsättningar för ökad kapacitet på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Åtgärden ingår i nationell plan för transportinfrastrukturen och medger ökad trafik under högtrafikperioderna samt gör järnvägssystemet mindre känsligt för trafikstörningar.

Aktuellt

Kommande arbeten i påsk

Vi vill informera om kommande spår- och schaktarbeten under påskhelgen. Arbetena pågår dygnet runt från Skärtorsdagens morgon till och med kvällen Annandag påsk. Under denna period kommer mängden lastbilstransporter och arbeten vid spåret att intensifieras.

Se tidplanens steg 9 nedan för karta och ytterligare information om arbetena.

Tidplan

Järnvägsplanen vann laga kraft den 23 april 2020.

Kontrakt med totalentreprenören Strukton Rail AB skrevs i maj 2021.

Trafikverkets totalentreprenör Strukton Rail AB, som ansvarar för att ta fram bygghandlingen och genomföra produktionen, påbörjade sin etablering måndagen den 12 juli 2021.

Från 26 oktober 2021 kommer vägen västerut från Hallebo plankorsning mot Lövelund att ersättas med en tillfällig parallell väg.

Markarbeten pågår längs med järnvägen sedan hösten 2021, vilka huvudsakligen innefattar byggnation av ny väg på södra sidan av järnvägen.

Miljömässiga kompensationsåtgärder, såsom småvatten för groddjur, färdigställdes enligt tidplan den 1 mars 2022.

Reducerad hastighet på Västra stambanan

Från 27 juni 2022 och åtta veckor framåt kommer markarbeten med
grundläggning för de nya spåren samt fundamentering för nya
kontaktledningsstolpar och -bryggor att utföras i samband med
enkelspårsdrift.

Enkelspårsdriften under den här perioden innebär att tågen endast
kommer att trafikera ett spår samt att hastigheten på banan mellan
Herrljunga och Vårgårda reduceras.

Mycket byggtrafik i området

Byggtrafiken kommer att påverka väg 1919 vid Remmene kyrka samt
vägen från Hallebo plankorsning till väg 181.
Vi ber om överseende med ökad trafik under perioden och ber trafikanter
att om möjligt välja annan väg.

Merparten av arbetet kommer att ske vardagar under dagtid men kan vid
enstaka tillfällen behöva utökas till kvällar och helger.

Inom kort startar arbeten för upprustning av skogsvägen österut från Hallebo plankorsning. Under september månad kommer vägen periodvis att vara avstängd. Närmare information kommer att finnas på informationstavlor som placeras i anslutning till vägen.

Upprustningen syftar till att förbereda inför stängning av Hallebo plankorsning. Arbetet kommer att ske vardagar under dagtid mellan Hallebo och Tåbol, se de två röda markeringarna i kartan. Vi ber om överseende med ökad trafik under perioden och ber trafikanter att om möjligt välja annan väg.

Vi planerar att stänga plankorsningen under våren 2023.

 

Karta som visar den avstängda vägen

Plankorsningen vid Hallebo stängs permanent för allmänheten från och med måndagen den 2 januari 2023. Det innebär att samtliga trafikslag – exempelvis gående, cyklister och bilister – därefter inte längre kan passera mellan väg 181 och plankorsning Hallebo. Byggtrafik kommer fortsatt att trafikera plankorsningen till dess att den tas bort under påskhelgen 2023.

Stängningen för allmän trafik syftar till att skydda trafikanter från pågående arbeten såsom transporter och schaktarbeten. Projektet kan därmed starta inledande grävarbeten vid plankorsningen för att förbereda inför avstängning av järnvägstrafik under påskhelgen 2023. Då tar vi bort plankorsningen och monterar växlar för förbigångsspåren.

Passage vid två vägportar

Vägen mellan plankorsning Hallebo och väg 181, markerad med röda kryss i kartan som nås via länken nedan, stängs för allmänheten. För att korsa järnvägen kan de två vägportarna Remmenedal och Spårabo användas istället. 

Observera att biltrafik inte kan ta sig hela vägen från vägport Remmenedal till Hallebo och Lövelund. Biltrafik till dessa platser hänvisas istället till vägport Spårabo, där skogsvägen på sträckan är upprustad sedan oktober månad.

Karta över avstängd väg samt vägportarna Remmenedal och Spårabo (jpg, 280 kB)

Vi vill informera om kommande spår- och schaktarbeten under påskhelgen. Arbetena pågår dygnet runt från Skärtorsdagens morgon till och med kvällen Annandag påsk. Under denna period kommer mängden lastbilstransporter och arbeten vid spåret att intensifieras.

Vi kommer att ha mycket personal och maskiner ute i anläggningen dygnet runt och ber om överseende med de störningar som detta kan medföra.

Vid järnvägen kommer vi att arbeta med schaktarbeten intill Hallebo och Katebo, där vi lägger åtta växlar, samt på mitten av sträckan ersätter vi två trummor under järnvägen.

Vägtrafiken på väg 1919 och väg 181 påverkas främst av fler transporter från arbetsområdet.

Tågtrafiken på Västra stambanan förbi projektet kommer att vara avstängd fyra hela dygn från klockan 14.00 på Skärtorsdag–klockan 14.00 Annandag påsk. Under denna period genomför Trafikverket flera arbeten på banan. För information om ersättningstrafik, kontakta respektive tågbolag.

Karta över det markerade området som visar sträckan där det huvudsakliga arbetet kommer att pågå (jpg, 162 kB)

Kontakt

Gabriela Bechtold

Projektledare

Telefon: +46 10-123 10 27

Stig Bolander

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 79