Logga in
Logga in

Västra Götaland Förbigångsspår Floby

Förbigångsspår ger möjlighet för snabbare tåg att passera långsammare person- och godståg. Floby är en plats med bra lutningsförhållanden vilket gör att Trafikverket planerar för förbigångsspår här.

Vad?

Förbigångsspår ger möjlighet för snabbare tåg att passera långsammare person- och godståg.

Varför?

För att säkra en mer robust järnväg för dagens trafik och för att skapa förutsättningar för att sträckan i framtiden ska kunna möta ett ökat behov av resor och transporter.

Nuläge

Upphandling av konsult som ska ta fram järnvägsplan, systemhandling och bygghandling. Under 2024 kommer naturvärdesinventering och markprovtagningar att göras i området.

Om projektet

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Den är en förbindelselänk mellan storstadsregionerna Stockholm och Göteborg och utgör också en viktig länk för godstransporter till och från Göteborgs hamn. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både person- och godstransporter förväntas öka.

För att på kort och medellång sikt ge förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Alingsås–Laxå identifierats. Floby är en plats med bra lutningsförhållanden vilket gör att Trafikverket planerar för ett förbigångsspår här.

Förbigångsspår ger möjlighet för snabbare tåg att passera långsammare person- och godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad kapacitet och ökar även systemets robusthet.

Floby utredningsområde

Kartan visar utredningsområdet

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Planerad byggstart Hösten 2028

2 Preliminärt färdigställande December 2029

Kontakt

Anneli Soppi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 08