Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Grundvattnet viktigt i arbetet med Norrbotniabanan

Varje år den 22 mars anordnar FN Världsvattendagen. I år är temat grundvatten och i arbetet med Norrbotniabanan är just insatser för att skydda grundvattnet en viktig beståndsdel.

Varje år lyfter FN arbetet för ett hållbart hanterande av färskvatten genom att anordna Världsvattendagen. Årets tema är grundvatten, och i Sverige har arbetet med Norrbotniabanan en tydlig koppling.

– Vatten är kanske inte det första man tänker på när man hör ordet Norrbotniabanan eller ny järnväg, men faktum är att det är en viktig del i arbetet och vi arbetar aktivt med flera insatser för att skydda vårt grundvatten, berättar Alexandra Sjöstrand, teknisk specialist i hydrogeologi vid Trafikverket.

Planeringsarbetet som föregår bygget av Norrbotniabanan är omfattande. En viktig punkt i det arbetet är just att identifiera åtgärder för att skydda grundvattnet.

– Som en del av insatserna kopplade till att bygga Norrbotniabanan genomför vi bland annat skyddsåtgärder för att förhindra förorening av mark och grundvatten och för att skydda grundvattenförekomster och vattentäkter. Vid urgrävning av våtmarker arbetar vi till exempel med återfyllning med genomsläppligt material för att inte påverka grundvattenflödet, och vi utför även insatser för att rena förorenat grundvatten, förklarar Sjöstrand.

Uppföljning och kontroll av grundvattnet är också en viktig del i arbetet för att se om något påverkats och om fler åtgärder behövs. Därför görs allt från uppföljning av grundvattnets nivåvariationer för att kontrollera påverkan vid schaktning och tunneldrivning, till nivåmätning och provtagning av vattenkvalitet i enskilda brunnar.

– Arbetet med att bygga en ny järnväg är betydligt mer komplext än många tror och det är många aspekter som måste tänkas in. Omsorgen om människa och miljö är otroligt viktig, säger Sjöstrand.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa