Logga in
Logga in

Almedal-Mölndal

I arbetet med att utreda exakt var den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas så börjar vi i väster med sträckan Almedal–Mölndal. Här kommer vi att arbeta med att ta fram en järnvägsplan mellan 2022-2026.

En järnvägsplan beskriver var järnvägen ska ligga och hur järnvägsanläggningen ska se ut. Planen ska visa vilken mark som behövs både för själva bygget av järnvägen och när järnvägen är i drift. 

Tidplan

Mellan 2022 och 2026 kommer vi att arbeta med att ta fram järnvägsplanen för Almedal-Mölndal. Det är under detta skede som vi ska komma fram till var den nya järnvägen ska byggas. Under 2022 planerar vi vårt arbete, därefter kan vi lämna mer exakta besked om när exempelvis samråd kan ske. Troligtvis kan det första samrådet att ske 2023. Det är då berörda kan lämna synpunkter.

Under hösten startar utredningsarbetet med bland annat fältundersökningar och provtagningar. Då kan allmänheten märka att vi är ute i fält. Vi har kontaktat de fastighetsägare som berörs av undersökningarna. 

Vi beräknar att ha en fastställd järnvägsplan 2026. För att klara av en byggstart till 2025-2027, som vi kommit överens om med Västra Götalandsregionen, krävs att vi påbörjar arbetet med järnvägsplaner i väntan på regeringens tillåtlighetsprövning.

Aktuellt

Ansökan om planbesked

En ny järnväg får inte byggas i strid mot gällande detaljplaner, vilket innebär att detaljplanerna måste vara antagna innan Trafikverkets järnvägsplan fastställs. Därför har vi skickat in en ansökan om planbesked till Mölndals stad och Göteborgs stad.

Att ta fram eller ändra en detaljplan är en kommunal process som tar tid och som också omfattar samråd med berörda. Därför arbetar kommunerna och Trafikverket parallellt med sina uppdrag, kommunen med detaljplaner och Trafikverket med järnvägsplanen.

Berörda fastighetsägare

Trafikverket har i den genomförda lokaliseringsutredningen tagit ställning till ett förslag till korridor inom vilken järnvägen kan byggas. Men exakt vilka fastigheter som kommer att beröras och hur vet vi inte idag. Området – eller korridoren – är större än den yta som behövs för järnvägen. Förslag på sträckning inom korridoren kan visas först när det är dags för samråd.

Även om man inte kommer att beröras direkt av den nya järnvägen så kan man beröras av en förändrad detaljplan.

Inventering av groddjur och fladdermöss

Inför fortsatt planering av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inventerar vi groddjur och fladdermöss inom delsträckan Almedal–Mölndal. Tidpunkten för inventeringarna är årstidsberoende och måste anpassas till när djuren är aktiva. Vi har inventerat groddjur i april medan fladdermusinventeringen sker under senare delen av sommaren. Groddjur och fladdermöss är skyddade arter enligt artskyddsförordningen och det är därför betydelsefullt att vi skaffar oss information om förekomsten av dessa djurgrupper.