Logga in
Logga in

Bollebygd

Arbetet med att utreda exakt var den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas har delats upp i flera delsträckor. I Bollebygd kommer vi att påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan i i början av 2023.

Regeringsbeslut innebär förändringar för nya stambanor

Regeringen fattade på torsdagen den 22 december 2022 beslut rörande de planerade nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Besluten innebär att:

  • Planeringen för de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Hässleholm-Lund ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Göteborg-Borås ska pausas.

Parallellt får Trafikverket ett antal utredningsuppdrag av regeringen:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg-Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Informationen på den här sidan är baserad på planeringen innan besluten fattades. Arbetet med att genomföra besluten har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen - Regeringen.se

En järnvägsplan beskriver var järnvägen ska ligga och hur järnvägsanläggningen ska se ut. Planen ska visa vilken mark som behövs både för själva bygget av järnvägen och när järnvägen är i drift.

Tidplan

Med start i början av 2023 kommer vi att arbeta med att ta fram järnvägsplanen för Bollebygd. Det är under detta skede som vi ska komma fram till var den nya järnvägen ska byggas. Inledningsvis planerar vi vårt arbete, därefter kan vi lämna mer exakta besked om när exempelvis samråd kan ske.

För att klara av en byggstart till 2025-2027, som vi kommit överens om med Västra Götalandsregionen, krävs att vi påbörjar arbetet med järnvägsplaner i väntan på regeringens tillåtlighetsprövning.

Aktuellt

Ansökan om planbesked

En ny järnväg får inte byggas i strid mot gällande detaljplaner, vilket innebär att detaljplanerna måste vara antagna innan Trafikverkets järnvägsplan fastställs. Därför har kommer vi skicka in en ansökan om planbesked till Bollebygds kommun någon gång under 2022.  

Att ta fram eller ändra en detaljplan är en kommunal process som tar tid och som också omfattar samråd med berörda. Därför arbetar kommunen och Trafikverket parallellt med sina uppdrag, kommunen med detaljplaner och Trafikverket med järnvägsplanen.

Berörda fastighetsägare

Trafikverket har i den genomförda lokaliseringsutredningen tagit ställning till ett förslag till korridor inom vilken järnvägen kan byggas. Men exakt vilka fastigheter som kommer att beröras och hur vet vi inte idag. Området – eller korridoren – är större än den yta som behövs för järnvägen. Förslag på sträckning inom korridoren kan visas först när det är dags för samråd.