Logga in
Logga in

Borås

Arbetet med att utreda exakt var den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas har delats upp i flera delsträckor. I Borås kommer vi att påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan i slutet av 2022.

En järnvägsplan beskriver var järnvägen ska ligga och hur järnvägsanläggningen ska se ut. Planen ska visa vilken mark som behövs både för själva bygget av järnvägen och när järnvägen är i drift.

Tidplan

Med start i slutet av 2022 kommer vi att arbeta med att ta fram järnvägsplanen för Borås. Det är under detta skede som vi ska komma fram till var den nya järnvägen ska byggas. Inledningsvis planerar vi vårt arbete, därefter kan vi lämna mer exakta besked om när exempelvis samråd kan ske. 

För att klara av en byggstart till 2025-2027, som vi kommit överens om med Västra Götalandsregionen, krävs att vi påbörjar arbetet med järnvägsplaner i väntan på regeringens tillåtlighetsprövning.

Aktuellt

Ansökan om planbesked

En ny järnväg får inte byggas i strid mot gällande detaljplaner, vilket innebär att detaljplanerna måste vara antagna innan Trafikverkets järnvägsplan fastställs. Därför har vi skickat in en ansökan om planbesked till Borås Stad.

Att ta fram eller ändra en detaljplan är en kommunal process som tar tid och som också omfattar samråd med berörda. Därför arbetar kommunen och Trafikverket parallellt med sina uppdrag, kommunen med detaljplaner och Trafikverket med järnvägsplanen.

Berörda fastighetsägare

Trafikverket har i den genomförda lokaliseringsutredningen tagit ställning till ett förslag till korridor inom vilken järnvägen kan byggas. Men exakt vilka fastigheter som kommer att beröras och hur vet vi inte idag. Området – eller korridoren – är större än den yta som behövs för järnvägen. Förslag på sträckning inom korridoren kan visas först när det är dags för samråd.