Logga in
Logga in

Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor Samrådsperiod för ny stambana Hässleholm-Lund flyttas fram

Vi senarelägger nästa samrådsperiod till i slutet av 2023 eller början av 2024. Beslutet grundar sig på att lokaliseringsutredningen nu studerar ytterligare ett alternativ till sträckning.

Tidigare har samrådsperioden, som är den fjärde i ordningen, varit planerad till första kvartalet 2023. Beslutet att senarelägga den beror på att Trafikverkets lokaliseringsutredning nu också kommer att utreda ett alternativ till sträckning längs befintlig stambana och väg 23, som tar sin utgångspunkt i den konsultrapport (”Genomlysning ny stambana Hässleholm-Lund”) Region Skåne lämnade till Trafikverket i maj 2022.

Trafikverket har i dialog med Region Skåne, Länsstyrelsen och berörda kommuner kommit fram till att ett kompletterande arbete behöver göras där alternativet med en dragning längs Södra stambanan och väg 23 ska analyseras djupare. Beslutet innebär att arbetet tar längre tid och att nästa samrådsperiod därmed behöver läggas senare. Trafikverket gör den kompletterande utredningen i samverkan med kommunerna längs sträckan, Region Skåne samt Länsstyrelsen.

– Det finns för- och nackdelar med alla beslut. Vårt uppdrag är att hitta den sträckning som ger den största nyttan. Allt som kan göra vår utredning bättre är en fördel. Nackdelen med att samrådet skjuts framåt i tiden är att perioden med ovisshet kring var järnvägen ska byggas tyvärr blir längre, säger Rickard Rosenlund, programchef för Nya stambanor Hässleholm-Lund.

Projektet befinner sig i skedet lokaliseringsutredning. Geografiska områden utmed sträckan Hässleholm-Lund, där den nya järnvägen kan komma att byggas, studeras. Utredningen leder fram till ett förslag på lokaliseringsalternativ som sedan ska rangordnas. Förslag till rangordning presenteras i samråd 4.

Alternativet att bygga ut Södra stambanan till fyra spår på sträckan Hässleholm-Lund kommer dock inte att utredas eller tas in i lokaliseringsutredningen, ett alternativ som Region Skånes konsultrapport inte heller förordade.

– I nuläget kan vi tyvärr inte säga exakt när nästa samrådsperiod blir, men någon gång i slutet av 2023 eller i början av 2024. Det kommer att klarna under första halvåret 2023, säger Kristofer Söderberg, Trafikverkets projektledare för lokaliseringsutredningen.

Projekt Hässleholm-Lund ingår i nationell transportplan för åren 2022-2033. I början av oktober lämnades en motion till riksdagen om att säga nej till att bygga höghastighetsjärnväg. Trafikverket arbetar vidare i enlighet med uppdraget i fastställd nationell transportplan tills eventuellt annat uppdrag beslutas av regeringen.