Logga in
Logga in

Ostlänken i Linköpings kommun

Ostlänken inom Linköpings kommun sträcker sig från Bäckeby fram till väster om centrala Linköping. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum.

Vad?

21 kilometer ny stambana och ett nytt resecentrum.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Trafikverket har tagit ställning till i vilken korridor som Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort. Projekteringen för sträckan Bäckeby-Tallboda startar efter sommaren.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. En utbyggnad av järnvägen som ger ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Linköpings kommun är indelad i två järnvägsplaner: Bäckeby-Tallboda och Linköpings tätort. I järnvägsplanen för Linköpings tätort ingår även ett nytt resecentrum.

Linköpings tätort

Trafikverket har tagit ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Kartan visar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort.

Kartan visar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området mellan Stångån och Bergsvägen (markerat med en röd fyrkant). Anslutningen till Södra stambanan västerut blir vid Vikingstad/Sjögestad.

Se kartan i ett större format.

I vår interaktiva karta kan du läsa mer om valet av korridor och vad vi arbetat med i lokaliseringsutredningen (länken fungerar ej i Internet Explorer).

Nästa steg i planeringen

Valet av korridor visar det område där vi ska bygga Ostlänken. Nästa steg i planeringen är att vi fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Bäckeby-Tallboda

Arbetet med järnvägsplanen för delen Bäckeby-Tallboda kommer att fortsätta och startas upp igen under år 2023. Anledningen till att vi gjort uppehåll i arbetet med järnvägsplanen för Bäckeby-Tallboda är för att lokaliseringen inom centrala Linköping inte varit klar. Det är inte möjligt att samråda om två olika järnvägsplaner inom samma område samtidigt.

Lämna synpunkter

Du kan fortsätta lämna synpunkter fram till att järnvägsplanen ställs ut för granskning. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Linköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

Trafikverket utreder sju möjliga korridorer för Ostlänkens dragning genom Linköping. I slutet på april planerar Trafikverket att ta ställning till inom vilken korridor vi ska bygga den nya stambanan. 

När Trafikverket tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköping kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Samverkan med Linköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Andreas Hult

Projektledare, Ostlänken i Linköpings kommun

Telefon: +46 10-123 86 97