Logga in
Logga in

Östergötland Ostlänken i Norrköpings kommun

Ostlänken i Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum.

Vad?

43 kilometer ny stambana mellan Stavsjö och Bäckeby och ett nytt resecentrum.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Planerad granskning av två järnvägsplaner (Klinga-Bäckeby och Stavsjö-Loddby) under 2022. Paus för projekteringen av järnvägsplan Loddby-Klinga genom centrala Norrköping.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. En utbyggnad av järnvägen som ger ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Norrköpings kommun är indelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö-Loddby, Loddby-Klinga och Klinga-Bäckeby. I järnvägsplanen för sträckan Loddby-Klinga ingår också Norrköpings resecentrum.

Stavsjö-Loddby

Delsträckan Stavsjö–Loddby är cirka 15 kilometer lång och passerar i ett  kuperat landskap. Järnvägen placeras omväxlande på bank, på bro, i skärning och i tunnel. I Kolmården passerar Ostlänken genom en cirka 8 kilometer lång tunnel. Delsträckan kommer att ligga nära E4 på de delar som inte går i tunnel, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Till grund för planförslaget ligger att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. 

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Loddby-Klinga och nytt resecentrum

Projekteringen för Ostlänken genom centrala Norrköping (delsträcka Loddby-Klinga) inklusive lösning för nytt resecentrum återupptas under hösten 2022. I december 2020 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att de önskar att den nya stationen ska byggas i upphöjt läge på bro och att medfinansiering blir aktuell för att genomföra beslutet. Norrköpings kommun och Trafikverket har tillsammans tagit fram ett medfinansieringsavtal som reglerar respektive parts finansiella ansvar och åtagande utifrån att Norrköpings kommun önskar en upphöjd station, utöver Trafikverkets grundutförande. Medfinansieringsavtalet ska vara godkänt och undertecknat av båda parter i juni 2022. På Norrköpings kommuns webbplats hittar du mer information om stationslösningen. 

Om stationslösningen på Norrköpings kommuns webbplats.

Klinga-Bäckeby

Delsträckan Klinga-Bäckeby är cirka 12 kilometer lång och järnvägen går omväxlande på bank, på bro och i skärning. Delsträckan kommer att gå parallellt med E4, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Föreslagen spårlinje grundar sig i att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Vid Landsjö anläggs en ekodukt över järnvägen. En ekodukt är en bro avsedd för att djur  ska kunna ta sig över till andra sidan av anläggningen på ett skyddat sätt. Över Göta kanal passerar Ostlänken på en cirka 720 meter lång bro. Bron kommer att ha samma höjd som befintlig bro för E4 och blir därmed inte något hinder för båtar eller de som rör sig längs kanalen.

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Lämna synpunkter

Du kan fortsätta lämna synpunkter fram till att järnvägsplanen ställs ut för granskning. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Norrköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2017

  • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

2018

  • Samråd, delsträcka Loddby-Klinga

2019

  • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

  • Samråd, delsträcka Klinga-Bäckeby

2020

  • Samråd och öppet hus, delsträcka Klinga-Bäckeby

2021

  • Kompletterande digitalt samråd, delsträcka Stavsjö-Loddby

2022

  • Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivning för delsträcka Klinga-Bäckeby
  • Granskning för delsträcka Klinga-Bäckeby 1 juni-4 juli

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

Delsträcka Loddby-Klinga

  • Vi planerar att börja bygga 2027-2029

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Samverkan med Norrköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Daniel Palm

Projektledare, Ostlänken i Norrköpings kommun

Telefon: +46 10-124 44 89