Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Nyköpings kommun

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana, en bibana via Nyköpings tätort samt nya resecentrum i Nyköping och vid Skavsta.

Vad?

73 kilometer ny stambana mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg. 

Sträckan genom Nyköpings kommun är 73 kilometer lång. Vi planerar också för en bibana, som blir en förgrening från stambanan, för att nå Nyköpings tätort och resecentrum. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping. Fjärrtågen, som går vidare mot Göteborg och Malmö, kommer enligt plan inte att trafikera Nyköpings resecentrum eller Skavsta resecentrum.

Stambanan är indelad i tre delsträckor

 • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
 • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
 • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan

Bibanan är indelad i två delsträckor

 • Bibana Nyköping, uppdelad i en östlig och västlig del
 • Nyköpings resecentrum, sträckan i mitten av den östliga och västliga delen av bibanan
Karta med en röd linje som visar Ostlänkens sträckning genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. I mitten syns bibanan som förgrenar sig från stambanan med två nya resecentrum i centrala Nyköping och vid Skavsta flygplats.

Kartan visar Ostlänkens sträckning genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Vid Sjösa viker bibanan av från stambanan för att nå Nyköpings tätort och ett nytt resecentrum i centrala Nyköping. Vid Skavsta flygplats ansluter bibanan till stambanan igen. På bibanan vid Skavsta bygger vi också ett nytt resecentrum.

Sillekrog–Sjösa

Sillekrog–Sjösa är den norra delen av nya stambanan inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 19 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. På denna sträcka planerar vi inga stationer eller tunnlar. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Bank innebär att järnvägsspåren går på en vall ovanför marknivån med bankslänter ned mot sidorna. Skärning innebär att järnvägsspåren går i nedsänkt läge under marknivå.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Sjösa–Skavsta och Skavsta resecentrum

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta omfattar en cirka 22 kilometer lång stambana, anslutningar mellan stambanan och bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Nyköpingsåns dalgång på en hög, cirka 1 400 meter lång bro. Denna järnvägsbro blir en av Ostlänkens längsta broar. Under bron passerar både väg 53 och väg 627.

Nytt resecentrum vid Skavsta flygplats

Vid Skavsta flygplats planeras ett framtida resecentrum där du kan byta mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten. Skavsta resecentrum är planerat att trafikeras av regionaltågen som kör på bibanan. I framtiden finns utrymme att bygga ut med plattformar och resandeutbyte även för stambanan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Skavsta–Stavsjö

Skavsta–Stavsjö är den södra delen av nya stambanan inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap.

Järnvägen växlar mellan att gå på bro, på bank strax ovan marknivå och i skärning strax under marknivå för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Bibana Nyköping

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger sträckan Nyköpings resecentrum, 3 km lång.

Den östra delen av sträckan Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, där den tar vid efter angränsande sträcka Sjösa-Skavsta. Vid Nyköpingsån tar sträckan Nyköpings resecentrum vid. Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen. 

Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad ekodukt, för att människor och djur ska kunna korsa järnvägen till friluftsområdet på ett tryggt och smidigt sätt.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Bibanan blir en förgrening för att nå Nyköpings tätort. Längs bibanan blir det två nya resecentrum, ett i centrala Nyköping och ett vid Skavsta flygplats. På så sätt förbinds dessa delar med stambanan. På bibanan förväntas tågen köra med samma hastighet som de gör idag genom centrala Nyköping och upp till 160 kilometer i timmen utanför de tätbebyggda delarna.

Film som förklarar skillnaden mellan bibanan och stambanan

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Resecentrum ligger på bibanan och planeras byggas vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. 

Film om hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut

Vi bygger två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa för att öka tillgängligheten. Det blir fler, bredare och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. För göra det tryggt och smidigt att ta sig under järnvägen bygger vi två nya passager, en för gående och en för gående och cyklister.

Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om och blir längre och bredare. Den får en fri höjd på 4,7 m. Vi bygger ut järnvägen mot Minninge, där den ska ansluta till bibanan i väster.

Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. Vissa delar bygger vi, andra delar bygger Nyköpings kommun. Järnvägsplanen, som är en detaljerad beskrivning av var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs, vann laga kraft i september 2021. Det betyder att vi kan börja bygga.

Den 15 juni 2022 var det byggstart tillsammans med Nyköpings kommun. 

Förberedande arbeten pågår

Vi och Nyköpings kommun har påbörjat förberedande arbeten i området för resecentrum. Bland annat sanerar vi delar av marken på bangårdsområdet. Arbetet utförs av Jernhusen som upptäckt att marken innehåller historiska rester av föroreningar från tidigare verksamheter. Det är ett viktigt arbete för att vi ska kunna bygga ett nytt resecentrum i en hälsosam miljö. 

Läs mer om sanering av bangårdsområdet på Nyköpings kommuns webbplats.

En inventering av fastigheter som kommer beröras av buller har gjorts. Vi har skickat ut erbjudande om bullerskyddsåtgärder till de berörda fastighetsägarna. Kommunen kommer också att skicka ut erbjudande till de som berörs enligt detaljplanen. 

Under hösten 2022 börjar vi lägga om ledningar i marken. 

När vi har alla tillstånd klara och en entreprenör på plats kan vi börja med de stora arbetena, vilket vi planerar att göra hösten 2023. I nuläget beräknar vi att byggtiden är cirka 3-5 år, beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

 

Lämna dina synpunkter till oss

Du kan lämna synpunkter fram till att järnvägsplanerna ställs ut för granskning. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Glöm inte att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Lämna synpunkt via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Lämna synpunkt via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Lämna synpunkt via synpunktsformulär

Sillekrog–Sjösa

Sjösa–Skavsta

Skavsta–Stavsjö

Bibana Nyköping

Nyköpings resecentrum

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Nyköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2014

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2016

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Bibana Nyköping

2019

 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2020

 • Fastställelse av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2021

 • Digitalt samråd, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Digitalt samråd, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Digitalt samråd, delsträcka Bibana Nyköping
 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, vinner laga kraft

2022

 • Byggstart Nyköpings resecentrum
 • Digitalt samråd, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplan, delsträcka Sillekrog–Sjösa, ställs ut för granskning

2023

 • Järnvägsplaner, delsträckorna Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplaner, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping

2022

 • Bullerskyddsåtgärder och ledningsomläggningar inför byggstart av Nyköpings resecentrum

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja bygga stambanan norrifrån, där planeringen kommit längst. Nedan ser du planerade tider för byggstart i Nyköpings kommun.

2022-2023

 • Nyköpings resecentrum

2025

 • Delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Delsträcka Skavsta–Stavsjö

2026

 • Delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Delsträcka Bibana Nyköping

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder.

Samverkan med Nyköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare, Nyköpings resecentrum

Telefon: +46 10-124 29 79

Jonas Nimfelt

Projektledare, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö samt Bibana Nyköping

Telefon: +46 10-124 18 66