Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Nyköpings kommun

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana, en bibana via Nyköpings tätort samt nya resecentrum i Nyköping och Skavsta.

Vad?

73 kilometer ny stambana mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är i planskede.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg. 

Sträckan genom Nyköpings kommun är 73 kilometer lång. Vi planerar också för en bibana, som blir en förgrening från stambanan, för att nå Nyköpings tätort och resecentrum. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum som ligger centralt i staden, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping. Fjärrtågen, som går vidare mot Göteborg och Malmö, kommer enligt plan inte att trafikera Nyköpings resecentrum eller Skavsta resecentrum.

Stambanan är indelad i tre delsträckor

 • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
 • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
 • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan

Bibanan är indelad i två delsträckor

 • Bibana Nyköping, uppdelad i en östlig och västlig del
 • Nyköpings resecentrum, sträckan i mitten av den östliga och västliga delen av bibanan
Karta med en röd linje som visar Ostlänkens sträckning genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. I mitten syns bibanan som förgrenar sig från stambanan med två nya resecentrum i centrala Nyköping och vid Skavsta flygplats.

Ostlänken genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Bibanan förgrenar sig från stambanan för att nå Nyköpings tätort, med nya resecentrum i centrala Nyköping och vid Skavsta flygplats.

Sillekrog–Sjösa

Sillekrog–Sjösa är den norra delen av nya stambanan inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 19 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. På denna sträcka planerar vi inga stationer eller tunnlar. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Bank innebär att järnvägsspåren går på en vall ovanför marknivån med bankslänter ned mot sidorna. Skärning innebär att järnvägsspåren går i nedsänkt läge under marknivå.

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Sjösa–Skavsta (inklusive Skavsta resecentrum)

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta omfattar en cirka 22 kilometer lång stambana, anslutningar mellan stambanan och bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Nyköpingsåns dalgång på en hög, cirka 1400 meter lång bro. Denna järnvägsbro blir en av Ostlänkens längsta broar som både väg 53 och väg 627 passerar under.

Skavsta resecentrum

Vid Skavsta flygplats planeras ett framtida resecentrum för byten mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten till andra transportmedel. Skavsta resecentrum är planerat att trafikeras av regionaltågen som kör på bibanan. I framtiden finns utrymme att komplettera med plattformar och resandeutbyte även för stambanan.

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Skavsta–Stavsjö

Skavsta–Stavsjö är den södra delen av nya stambanan inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap.

Järnvägen växlar mellan att gå på bro, på bank strax ovan marknivå och i skärning strax under marknivå för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att minimera infrastrukturens barriäreffekter för människor och djur.

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Bibana Nyköping

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger den angränsande sträckan Nyköpings resecentrum.

Den östra delen av sträckan Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, där den tar vid efter angränsande sträcka Sjösa-Skavsta. Vid Nyköpingsån tar den angränsande sträckan Nyköpings resecentrum vid. Den västra delen startar vid Minninge där den förgrenas från befintlig järnväg och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen. 

Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad ekodukt, för att människor och djur ska kunna korsa järnvägen till friluftsområdet på ett tryggt och smidigt sätt.

Ta gärna del av filmen nedan som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut. 

Bibanan blir en förgrening för att nå Nyköpings tätort. Längs bibanan blir det två nya resecentrum, ett i centrala Nyköping och ett vid Skavsta flygplats. På så sätt förbinds dessa delar med stambanan. På bibanan förväntas tågen köra lika fort som de gör idag i centrala Nyköping och upp till 160 kilometer i timmen utanför de tätbebyggda delarna.

Ta gärna del av även denna film nedan, där vi försöker förtydliga vad skillnaderna är mellan bibanan och stambanan.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. 

Illustration över hur det kommer att se ut när Nyköpings resecentrum står klart.

Illustration över hur det kommer att se ut när Nyköpings resecentrum står klart.

Här kan du se bilden i större format.

Vi bygger två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa för att öka tillgängligheten. Det blir fler och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi bygger nya järnvägsbroar som gör det tryggt och säkert att ta sig under järnvägen oavsett om du går, cyklar eller åker bil. Vi bygger nya, längre och bredare broar över Brunnsgatan. Vi bygger ut järnvägen mot Minninge, som ska ansluta till bibanan i väster.

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Det är en detaljerad beskrivning av var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. Vissa delar bygger vi, vissa delar bygger Nyköpings kommun.

Förberedande arbeten inför byggstart

Vi genomför förberedande mark- och ledningsarbeten inför byggnationen av resecentrum. Bland annat sanerar vi delar av marken på bangårdsområdet. Arbetet utförs av Jernhusen som upptäckt att marken innehåller historiska rester av föroreningar från tidigare verksamheter. Det är ett viktigt arbete för att vi ska kunna bygga ett nytt resecentrum i en hälsosam miljö. Läs mer om arbetet med saneringar på Nyköpings kommuns webbplats.

Sanering av bangårdsområdet på Nyköpings kommuns webbplats.

Byggstart är planerad till 2022-2023 med en byggtid på 3-5 år.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till att järnvägsplanerna ställs ut för granskning. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Glöm inte att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Sillekrog–Sjösa

Sjösa–Skavsta

Skavsta–Stavsjö

Bibana Nyköping

Nyköpings resecentrum

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Nyköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2014

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2016

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Bibana Nyköping

2019

 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2020

 • Fastställelse av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2021

 • Digitalt samråd, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Digitalt samråd, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Digitalt samråd, delsträcka Bibana Nyköping
 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, vinner laga kraft

2022

 • Digitalt samråd, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplan, delsträcka Sillekrog–Sjösa, ställs ut för granskning

2023

 • Järnvägsplaner, delsträckorna Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplaner, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping

2022

 • Bulleråtgärder och ledningsomläggningar inför byggstart av Nyköpings resecentrum

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja bygga stambanan norrifrån, där planeringen kommit längst. Nedan ser du planerade tider för byggstart i Nyköpings kommun.

2022-2023

 • Nyköpings resecentrum

2025

 • Delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Delsträcka Skavsta–Stavsjö

2026

 • Delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Delsträcka Bibana Nyköping

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder.

Samverkan med Nyköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare, Nyköpings resecentrum

Telefon: +46 10-124 29 79

Jonas Nimfelt

Projektledare, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö samt Bibana Nyköping

Telefon: +46 10-124 18 66