Logga in
Logga in

Flera län Ostlänken i Södertälje kommun

Ostlänken inom Södertälje kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana.

Vad?

15 kilometer ny stambana mellan Gerstaberg och Långsjön.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Vi sammanställer alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och gör en del utredningar kopplat till de synpunkter som kom in. Planen skickas in för fastställelse i slutet av 2022.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg. 

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer. En stor del av järnvägen går på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Se bilden i större format (pdf)

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Södertälje kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2016

  • Samråd och öppet hus

2017

  • Samråd, del av ny spårlinje

2018

  • Samråd, allmänna vägar

2019

  • Samråd och öppet hus

2021

  • Järnvägsplanen ställs ut för granskning

2022

  • Fastställelseprövning av järnvägsplan

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst. Det betyder att vi kan börja bygga i Södertälje kommun 2024.

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Södertälje kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47