Logga in
Logga in

Flera län Ostlänken i Södertälje kommun

Ostlänken inom Södertälje kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana.

Vad?

15 kilometer ny stambana mellan Gerstaberg och Långsjön.

Varför?

Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Järnvägsplanen ställs ut för kompletterande granskning 19 september - 18 oktober 2022. Planen beräknas skickas in för fastställelse första kvartalet 2023.

Granskning av järnvägsplan

Kompletterande granskning av järnvägsplan Ostlänken, sträckan Gerstaberg–Långsjön genom Södertälje kommun

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg–Långsjön omfattar anläggning av en ny stambana för snabba persontåg och följdombyggnader av statliga vägar i Södertälje kommun, Stockholms län. Järnvägsplanen ställs nu ut för kompletterande granskning. Den kompletterande granskningen görs i huvudsak för att lösningen för Trafikplats Järna omarbetats. Samtliga omarbetningar utifrån tidigare granskad järnvägsplan i november 2021 sammanfattas i "PM Ändringar efter granskning" i granskningshandlingen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid:

19 september - 18 oktober 2022

Plats för handlingar:

Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på bransch.trafikverket.se/ostlanken-dokument samt på Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna och Södertälje Stadshus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje.

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 18 oktober 2022.

Ange diarienummer TRV 2014/72080. Inskickade kommentarer och synpunkter från granskningen i november 2021 finns kvar i den fortsatta processen och synpunkterna behöver inte skickas in igen för de delar av järnvägsplanen som inte ändrats.

Delgivning:

Järnvägsplanen berör samfälligheten Södertälje Österby fs:2. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Järnvägsplanen berör ett flertal markavvattningsföretag med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons. Berörda markavvattningsföretag på sträckan är:

 • Gerstaberg Torrläggningsföretag år 1933
 • Brogärdet-Gerstaberg torrläggningsföretag 1936
 • Gerstaberg torrläggningsföretag år 1929-1930
 • Nibble-Säby torrläggningsföretag 1929
 • Smedsta dikningsföretag 1955
 • Åkerby, Ekeby och Smedsta 1918
 • Åkerby, Ekeby, Töstad 1938-1939 (Skillebyån)
 • Nackunga 1916
 • Regleringsföretaget Kyrksjön-Lillsjön 1947
 • Brogärdet torrläggningsföretag 1935

Mer information:

www.trafikverket.se/ostlankensodertalje eller Linda Abrahamsson, projektledare, 010-123 71 47

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg. 

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer. En stor del av järnvägen går på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Se bilden i större format (pdf)

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Södertälje kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2016

 • Samråd och öppet hus

2017

 • Samråd, del av ny spårlinje

2018

 • Samråd, allmänna vägar

2019

 • Samråd och öppet hus

2021

 • Järnvägsplanen ställs ut för granskning

2022

 • Järnvägsplanen ställs ut för kompletterande granskning

2023

 • Fastställelseprövning av järnvägsplan

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst. Det betyder att vi kan börja bygga i Södertälje kommun 2024.

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Södertälje kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47