Logga in
Logga in

Ostlänken i Linköpings kommun

Ostlänken inom Linköpings kommun sträcker sig från Bäckeby fram till väster om centrala Linköping. Här planerar vi att bygga en ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Vad?

39 kilometer ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Varför?

Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Planläggningen för sträckan Linghem-Sjögestad (Linköpings tätort) pågår. Planläggningen för sträckan Bäckeby-Linghem startar igen under 2023.

Om projektet

Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Linköpings kommun är 39 kilometer lång och indelad i två delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan.

  • Bäckeby-Linghem 
  • Linghem-Sjögestad, genom Linköpings tätort som inkluderar ett nytt resecentrum

Plangränsen för järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda har ändrats till Bäckeby-Linghem. Delar av planen har överförts till järnvägsplanen Linköpings tätort, sträckan Linghem-Sjögestad.

Bäckeby-Linghem

Arbetet med järnvägsplanen för delen Bäckeby-Linghem kommer att fortsätta och startas upp igen under år 2023. Anledningen till att vi gjort uppehåll i arbetet med järnvägsplanen för Bäckeby-Linghem är för att lokaliseringen inom centrala Linköping inte varit klar. Det är inte möjligt att samråda om två olika järnvägsplaner inom samma område samtidigt.

Kartan visar spårlinjen för sträckan Bäckeby-Linghem.

Se kartan i ett större format.

Linghem-Sjögestad

Trafikverket har tagit ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Kartan visar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort.

Kartan visar korridoren där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området mellan Stångån och Bergsvägen (markerat med en röd fyrkant). Anslutningen till Södra stambanan västerut blir vid Vikingstad/Sjögestad.

Se kartan i ett större format.

Läs svaren på de vanligaste frågorna om hur du som fastighetsägare påverkas av valet av korridor genom Linköpings tätort.

Det är fortfarande för tidigt att säga om en fastighet inom korridoren blir påverkad. Efter sommaren påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till hösten 2023.

Du är välkommen att kontakta någon av projektledarna för Linköpings tätort, Andreas Hult eller Kevin Gibbs.

Andreas Hult

Tel: 010-1238697

E-post: andreas.hult@trafikverket.se

Kevin Gibbs

Tel: 010-1230498

E-post: kevin.gibbs@trafikverket.se

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till hösten 2023.

En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och byggandet väcker självklart många frågor. Ofta måste vi ta ny mark i anspråk för utbyggnaden. När vi tar fram en vägplan eller järnvägplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Det går dock inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Läs mer om markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar

Läs mer om hur du får ersättning när vi bygger järnväg på din mark

Läs mer om vad som händer när en järnväg eller väg byggs

Läs mer om hur vi planerar nya vägar och järnvägar

I vår interaktiva karta kan du läsa mer om valet av korridor och vad vi arbetat med i lokaliseringsutredningen (länken fungerar ej i Internet Explorer).

Nästa steg i planeringen

Valet av korridor visar det område där vi ska bygga Ostlänken. Nästa steg i planeringen är att vi fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Ett första samråd om spårlinjen är planerat till hösten 2023. 

Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Tjust- och Stångådalsbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Tjust- och Stångådalsbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt stationsläge i norra Tannefors.

Under 2024 startar vi upp ett separat planeringsarbete för Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I arbetet med järnvägsplanen bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda att tycka till.

Karta som visar förslag för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping.

Kartan visar Trafikverkets förordade alternativ för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping.

Se kartan i ett större format.

Strax innan jul meddelade regeringen att planeringen av Ostlänken ska fortsätta med ett större fokus på kostnadsreducerande åtgärder. I planeringen av Ostlänken och Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping lägger Trafikverket stor vikt vid att hitta alternativ med besparingspotentialer. Att bygga ett nytt  stationsläge för Stångådals- och Tjustbanan i norra Tannefors innebär en betydligt lägre kostnad än att ansluta till det nya stationsläget för Ostlänken och Södra stambanan i Steninge. Enligt Trafikverkets studier har få resenärer, som idag reser på Stångådals- och Tjustbanan, Linköpings centralstation som målpunkt. De flesta ska ta sig vidare till sjukhuset, universitetet eller till de större arbetsplatserna i centrala Linköping var av många ligger i närheten av  det nya stationsläget i norra Tannefors. Med förbättrade kollektivtrafiklösningar med buss ska det vara enkelt för resenärer att ta sig vidare från det nya stationsläget.

Det är en förutsättning att det finns goda möjligheter för fortsatt resande med kollektivtrafik för att det nya stationsläget i norra Tannefors ska vara ett alternativ. Trafikverket för en dialog med Linköpings kommun och Östgötatrafiken om möjliga lösningar.  

Ja, Södra stambanan ansluter till det nya stationsläget i norra Tannefors och gör det möjligt för tågoperatörer och resenärer att ta sig vidare från Stångådals- och Tjustbanan och vidare österut, mot Norrköping som nästa stora knutpunkt.

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen genom Linköpings tätort ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Ett första samråd för Ostlänkens spårlinje genom Linköpings tätort är planerat till hösten 2023.

Under 2024 kommer vi också att starta ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I  järnvägsplanen för Stångådals- och Tjustbanans anslutning så kommer Trafikverket studera de olika alternativen och i samband med första samrådet inför spårlinjeval kommer vi förorda ett alternativ.

I arbetet med järnvägsplanerna bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel regioner, kommuner och fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Utredningen om Tjust- och Stångådalsbanans funktion för regional utveckling ska vara klar 2024 och kommer vara ett bra underlag in i järnvägsplaneprocessen för Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping som pågår 2024-2026. Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping hänger ihop med den övriga planeringen av Ostlänken genom Linköping. Planeringen av Ostlänken har pågått länge och följer en egen process och tidplan. Utredningen av Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling följer en annan process, men båda är viktiga pusselbitar för att skapa ett robust järnvägssystem i Sverige.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Linköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

Under våren 2022 tog Trafikverket ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Linghem-Sjögestad

När Trafikverket nu tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköpings tätort kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.

Ett första samråd om spårlinjen är planerat till hösten 2023. 

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Samverkan med Linköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Rita Ekgren

Projektledare Bäckeby-Linghem

Telefon: +46 10-123 86 25

Andreas Hult

Projektledare Linköpings tätort, sträckan Linghem-Sjögestad

Telefon: +46 10-123 86 97