Logga in
Logga in

Östergötland Ostlänken i Norrköpings kommun

Ostlänken i Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Vad?

43 kilometer ny järnväg mellan Stavsjö och Bäckeby och ett nytt resecentrum.

Varför?

Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken i Norrköpings kommun är indelad i tre delsträckor, där samtliga är under planering.

Samråd för järnvägsplan Ostlänken, sträckan Loddby-Klinga genom Norrköpings kommun

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Delsträckan Loddby-Klinga passerar genom de centrala delarna av Norrköpings kommun i Östergötlands län. Nu informerar vi om vårt förslag till spårlinje och ger dig möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt här på webbplatsen men det går också bra att beställa utskrifter av det digitala samrådsunderlaget. Den spårlinje vi föreslår kan komma att ändras, dels utifrån synpunkter som kommer fram vid det här samrådet och dels med anledning av tekniska utmaningar som kan visa sig vid pågående fältundersökningar och projekteringsarbeten. Som ett komplement till våra egna undersökningar är det viktigt för oss att få ta del av synpunkter och kunskap från dig som bor och arbetar i närområdet. 

Samrådshandlingar

Klicka på plusset bredvid rubriken nedan för att ta del av samrådshandlingar för järnvägsplan Ostlänken, sträckan Loddby-Klinga genom Norrköpings kommun.

Synpunkter

Vi önskar få synpunkter på samrådsmaterialet senast den 4 april 2023.
Du kan lämna synpunkter och information på flera sätt:

Märk brev och epost med ärendenummer TRV 2017/64849.

Mer information

 • Fay Scafe, projektledare Trafikverket, telefon 010-124 19 42
 • Jonas Glaumann, markförhandlare Trafikverket, telefon 010- 123 09 07

Om projektet

Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Norrköpings kommun är 43 kilometer lång och indelad i tre delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan.

 • Stavsjö-Loddby
 • Loddby-Klinga, den centrala sträckan som inkluderar ett nytt resecentrum
 • Klinga-Bäckeby

Stavsjö-Loddby

Delsträckan Stavsjö–Loddby är cirka 15 kilometer lång och passerar i ett  kuperat landskap. Järnvägen placeras omväxlande på bank, på bro, i skärning och i tunnel. I Kolmården passerar Ostlänken genom en cirka 8 kilometer lång tunnel. Delsträckan kommer att ligga nära E4 på de delar som inte går i tunnel, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Till grund för planförslaget ligger att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. 

Vad händer just nu?

Trafikverket väntar på godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen från länsstyrelserna i Södermanlands och Östergötlands län. Vi planerar att gå ut på granskning med järnvägsplanen innan sommaren.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Loddby-Klinga och nytt resecentrum

Sträckan mellan Loddby och Klinga utgörs av cirka 16 kilometer lång dubbelspårig järnväg genom centrala Norrköping. På sträckan planerar vi också för ett nytt resecentrum, strax norr om det befintliga. I december 2020 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att de önskar att den nya stationen ska byggas i upphöjt läge på bro och att medfinansiering blir aktuell för att genomföra beslutet. Norrköpings kommun och Trafikverket har tillsammans tagit fram ett medfinansieringsavtal som reglerar respektive parts finansiella ansvar och åtagande utifrån att Norrköpings kommun önskar en upphöjd station, utöver Trafikverkets grundutförande. Medfinansieringsavtalet är godkänt och undertecknat av båda parter i juni 2022. På Norrköpings kommuns webbplats hittar du mer information om stationslösningen. 

Om stationslösningen på Norrköpings kommuns webbplats.

Vad händer just nu?

Samråd för förslag till spårlinje pågår 3 mars till 4 april.

Klinga-Bäckeby

Delsträckan Klinga-Bäckeby är cirka 12 kilometer lång och järnvägen går omväxlande på bank, på bro och i skärning. Delsträckan kommer att gå parallellt med E4, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Föreslagen spårlinje grundar sig i att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Vid Landsjö anläggs en ekodukt över järnvägen. En ekodukt är en bro avsedd för att djur  ska kunna ta sig över till andra sidan av anläggningen på ett skyddat sätt. Över Göta kanal passerar Ostlänken på en cirka 720 meter lång bro. Bron kommer att ha samma höjd som befintlig bro för E4 och blir därmed inte något hinder för båtar eller de som rör sig längs kanalen.

Vad händer just nu?

Järnvägsplanen är inskickad till Länsstyrelsen som ska yttra sig över planen. Därefter kan den lämnas till fastställelseprövning. Vi planerar för att planen kan fastställas första kvartalet 2024. Du kan ta del av granskningshandlingarna på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Norrköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

2018

 • Samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Loddby-Klinga

2019

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

 • Samråd, delsträcka Klinga-Bäckeby

2020

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Klinga-Bäckeby

2021

 • Kompletterande digitalt samråd, delsträcka Stavsjö-Loddby

2022

 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Klinga-Bäckeby
 • Granskning för delsträcka Klinga-Bäckeby 1 juni-4 juli

2023

 • Digitalt samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Loddby-Klinga
 • Granskning av järnvägsplan, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Loddby-Klinga
 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Stavsjö-Loddby

2024

 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Klinga-Bäckeby
 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Klinga-Bäckeby

2025

 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Stavsjö-Loddby

2026

 • Granskning av järnvägsplan, delsträcka Loddby-Klinga
 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Loddby-Klinga

2027

 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Loddby-Klinga

2028

 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Loddby-Klinga

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2026

 • Delsträcka Stavsjö-Loddby (entreprenad Kolmården)

2029

 • Delsträcka Loddby-Klinga (entreprenad Norrköping Central)

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Samverkan med Norrköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Daniel Palm

Projektledare, Ostlänken i Norrköpings kommun

Telefon: +46 10-124 44 89