Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Nyköpings kommun

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg och nya resecentrum vid Skavsta och i centrala Nyköping.

Vad?

73 kilometer ny järnväg mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Varför?

Det är trångt i spåren, Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar till större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Det blir också en cirka 11 kilometer lång ny järnväg via Nyköpings tätort som kallas bibana. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping. Fjärrtågen kommer enligt plan inte att trafikera Nyköpings resecentrum eller Skavsta resecentrum.

Ostlänken i Nyköping är indelad i fem delsträckor

 • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
 • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
 • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
 • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort
 • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar resecentrum
Karta med en röd linje som visar Ostlänkens sträckning genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. I mitten syns bibanan som går via Nyköpings tätort.

Kartan visar Ostlänken genom Nyköping, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Vid Sjösa börjar bibanan som går via Nyköpings resecentrum i centrala Nyköping och fortsätter upp till Skavsta resecentrum.

Sillekrog–Sjösa

Sillekrog–Sjösa är den norra delen av nya järnvägen inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett småbrutet skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. På denna sträcka planerar vi inga stationer eller tunnlar. Vi har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Sjösa–Skavsta och Skavsta resecentrum

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta består av cirka 22 kilometer ny järnväg, anslutningar till bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Nyköpingsåns dalgång på en hög, cirka 1 400 meter lång bro. Denna järnvägsbro blir en av Ostlänkens längsta broar. Under bron passerar både väg 53 och väg 627.

Nytt resecentrum vid Skavsta flygplats

Vid Skavsta flygplats planeras ett framtida resecentrum där du kan byta mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten. Skavsta resecentrum är planerat att trafikeras av regionaltågen som kör på bibanan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Skavsta–Stavsjö

Skavsta–Stavsjö är den södra delen av den nya järnvägen inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. Järnvägen växlar mellan att gå på bro eller i något upphöjt och nedsänkt läge - på bank eller i skärning - för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Bibana Nyköping

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger sträckan Nyköpings resecentrum som är cirka 3 kilometer lång.

Den östra delen av sträckan Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, vid Sjösa. Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad ekodukt. Syftet är att människor och djur ska kunna korsa järnvägen till friluftsområdet på ett tryggt och smidigt sätt.

Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen. Vid Nyköpingsån tar sträckan Nyköpings resecentrum vid.

Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg, och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Bibanan blir en förgrening som går via Nyköpings tätort. Längs bibanan blir det två nya resecentrum, ett i centrala Nyköping och ett vid Skavsta flygplats. På bibanan förväntas tågen köra med samma hastighet som de gör idag genom centrala Nyköping och upp till 160 kilometer i timmen utanför de tätbebyggda delarna.

Film som beskriver bibanan

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Resecentrum ligger på bibanan och byggs vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. 

Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköping kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. Järnvägsplanen, som är en detaljerad beskrivning av var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs, vann laga kraft i september 2021. Vissa delar bygger vi, andra delar bygger Nyköpings kommun.

När vi har alla tillstånd klara och en entreprenör på plats kan vi börja med de stora arbetena, planerat hösten 2023. Vi beräknar att resecentrum ska stå klart 2027.

Film om hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut

Vi bygger två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa för att öka tillgängligheten. De två entrébyggnaderna ligger på varsin sida av spåret och byggs av tegel med mycket glas. Den bärande konstruktionen är inspirerat av det befintliga taket på perrongen. Både entrébyggnaderna och bussterminalen är inspirerade av historiska byggnader i Nyköping som också är byggda i rött tegel: nuvarande stationsbyggnad och Tingshuset. Vid den norra entrébyggnaden kommer det att finnas utrymme för att korttidsparkera med bil.

Det blir fler, bredare och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi bygger två nya passager, en för endast gående och en för både gående och cyklister, för att göra det tryggt och smidigt att ta sig under järnvägen. Passagen för gående och cyklister, Västra passagen, blir 8 meter bred, ljus och luftig med konstnärligt utsmyckade väggar. Hiss och trappor ansluter till mittplattformen från väster.

På andra sidan Västra passagen byggs terrasser - trappor - i olika nivåer och en grönyta. Längs Norra Bangårdsgatan byggs en gång- och cykelväg som löper längs villorna. En ny allé ska planteras för att behålla grönskan i området.

Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om och blir längre och bredare med en fri höjd på 4,7 meter. Det innebär att den befintliga bron behöver rivas. Den södra delen av bron är planerad att rivas och byggas först, preliminärt 2024, och den norra delen är planerad att byggas året därpå. I samband med brobytena kommer Brunnsgatan att stängas av i kortare perioder, någon vecka åt gången, för att våra arbeten ska kunna utföras på ett tryggt sätt för de som vistas i närområdet. Kommunen bygger om Brunnsgatan, som får fler körfält och breda gång- och cykelbanor på båda sidorna.

Förberedande arbeten för Nyköpings resecentrum pågår

Vi och Nyköpings kommun har påbörjat förberedande arbeten i området för resecentrum.

Trafikverket har signerat avtal med alla fastighetsägare som berörs av buller enligt Trafikverkets riktlinjer. Nu pågår en inventering av åtgärdsförlag och därefter kan produktionen starta. Vi beräknar att åtgärderna är klara sommaren 2023.

Under våren 2023 pågår omläggning av ledningar i Minninge bortom Lilla Kungsladugården. Arbetena beräknas vara klara efter sommaren 2023.

Läs mer om kommunens förberedande arbeten på Nyköping kommuns webbplats.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Glöm inte att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Lämna synpunkt via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Lämna synpunkt via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Lämna synpunkt via synpunktsformulär

Sillekrog–Sjösa

Järnvägsplanen Sillekrog-Sjösa ställdes ut för granskning under perioden 4/11-4/12 2022. Nästa steg i processen är att skicka in järnvägsplanen för fastställelse under våren 2023.

Sjösa–Skavsta

Skavsta–Stavsjö

Bibana Nyköping

Nyköpings resecentrum

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Vi har sökt tillstånd för vattenverksamhet som prövas av Mark- och miljödomstolen.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Nyköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2014

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2016

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Bibana Nyköping

2019

 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2020

 • Fastställelse av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2021

 • Digitalt samråd, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Digitalt samråd, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Digitalt samråd, delsträcka Bibana Nyköping
 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, vinner laga kraft

2022

 • Byggstart Nyköpings resecentrum
 • Digitalt samråd, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplan, delsträcka Sillekrog–Sjösa, ställs ut för granskning

2023

 • Järnvägsplaner, delsträckorna Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplaner, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö och Bibana Nyköping

2022

 • Bullerskyddsåtgärder och ledningsomläggningar inför byggstart av Nyköpings resecentrum

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja bygga stambanan norrifrån, där planeringen kommit längst. Nedan ser du planerade tider för byggstart i Nyköpings kommun.

2022-2023

 • Nyköpings resecentrum

2025

 • Delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Delsträcka Skavsta–Stavsjö

2026

 • Delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Delsträcka Bibana Nyköping

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder.

Samverkan med Nyköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare, Nyköpings resecentrum

Telefon: +46 10-124 29 79

Anton Hedin

Projektledare, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö samt Bibana Nyköping

Telefon: +46 10-123 52 12