Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Arkeologi i upp till fyra steg

Inför att vi ska bygga Ostlänken görs den troligtvis största arkeologiska utgrävningen i Sveriges historia – ett arbete som kräver ett stort antal arkeologer.

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i Ostlänken. En del av vårt arbete är att samla in och förvalta kunskap om kulturmiljöer, bland annat genom att se till att arkeologiska utredningar och undersökningar genomförs.

Arkeologi i fyra steg

Varje fornlämning undersöks i upp till fyra separata steg. Steg 1-2 är en arkeologisk utredning i två etapper, steg 3 är en arkeologisk förundersökning och slutligen är steg 4 en arkeologisk undersökning. Inför varje steg behöver vi göra en ansökan till länsstyrelsen, som tar beslut att en utredning eller undersökning ska genomföras. En vetenskaplig rapportering sker innan länsstyrelsen kan ta beslut om nästa steg.

Nuläge

Vi befinner oss nu i steget förundersökning (det näst sista steget i den arkeologiska processen), som vi har påbörjat i Trosa kommun och Norrköpings kommun. Det ska vara som ett underlag dels för vår projektering, men även för länsstyrelsernas tillståndsbeslut kring tillstånd till att ta bort fornlämningar. Just nu är alla förundersökningar avslutade på grund av vinterns väderlek, men återupptas under månadsskiftet mars/april. Då startar vi troligen även förundersökningar i Södertälje kommun och Nyköpings kommun. De så kallade arkeologiska undersökningarna (tidigare kallade slutundersökningar) startar om några år.

Vem gör vad inom arkeologin?

Vi behöver tillstånd av Länsstyrelsen för att bygga järnväg på platser där det finns fornlämningar. Det beror på att fornlämningarna är skyddade av kulturmiljölagen.
Trafikverket är exploatör och ansöker om arkeologiska undersökningar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för de arkeologiska undersökningarna och upphandlar arkeologiföretag som utför arbetet. Trafikverket bekostar och kontrollerar att de planerade arbetena utförs. I Trafikverkets tillåtlighetsbeslut av regeringen ingår att vi ska förmedla arkeologiska resultat.